מדע הדתות בקוראן הקדוש

Site Team
Article translated to : العربية

מדע הדתות בקוראן הקדוש

הקוראן הקדוש הוא הספר אשר הוריד אללה ישתבח שמו ויתעלה כדי להדריך את האנושות. הקוראן הוא אחרון הספרים של אללה יתעלה, לכן, אללה ישתבח שמו דיווח לנו בו על הדתות של האנשים הקודמים מכוון שזה אחד מאמצעי הקריאה לאנשי הדתות האלה להאמין, הקוראן הקדוש מדווח על הסטיה שלהם ומבהיר להם את האמת כדי להסיב את תשומת לבם כדי להשוות ולהאמין מתוך הבנה ושכנוע.

אם נסתכל בקוראן הקדוש, אנו מוצאים שהוא מכיל הרבה פסוקים אודות הדתות, אללה ישתבח שמו ויתעלה הגביל את הדתות של האנשים בפסוק הקוראני שבו אמר יתעלה: " המאמינים והיהודים והצאבאים והנוצרים והאמגושים והמשתפים – יפסוק אללה ביניהם ביום תחיית המתים. הן אללה עד לכל דבר" (סורת העליה לרגל: 17).

לכן, הדתות של האנשים הם: האיסלאם, היהדות, דת הצאבאים, הנצרות, דת האמגושים ועבודת האלילים.

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו עוד בקוראן הקדוש על הנביאים והבהיר לנו את המשימה והשליחות שלהם, וכי זו היה להם מסר אחד המבוסס על הקריאה לייחודו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלא שגילינו לו לאמור, אין אלוה מבלעדי, לכן עבדוני." (סורת הנביאים: 25) אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם: " הקמנו בכל אומה שליח למען יאמר, עבדו את אללה ורחקו מן השיקוצים. כמה מהם הנחה אללה, ועל אחרים נגזר בצדק לתעות. קומו והתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים." (סורת הדבורה: 36), אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי דתם של כל הנביאים היא דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ריבוני, עשה את שנינו מתמסרים לך, ועשה אותנו אומה ממסרת לך " (סורת הפרה: 128), אללה יתעלה אמר על הנביאים יעקב ואברהם עליהם השלום: " ריבונו אמר לו, התמסר! אמר, מתמסר אני לריבון העולמים.* אברהם ציווה זאת לבניו, וגם יעקב: בני, אללה בחר למענכם את הדת, והיו מתמסרים בטרם מותכם." (סורת הפרה: 132-131), אללה יתעלה אומר גם: " אמר משה, בני עמי, אם תאמינו באללה, היסמכו עליו, אם מתמסרים אתם." (סורת יונה:84), אללה יתעלה אומר גם כן: " כאשר הבחין ישוע כי כופרים הם, אמר, מי יהיו תומכי לאללה? אמרו התלמידים, אנו תומכי אללה. אנו מאמינים באללה והיה לנו עד כי מתמסרים אנו." (סורת בית עמרם: 52).

אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על הנביאים עליהם השלום אשר התווכחו עם האומות שלהם והפריכו את הטענות שלהם בדרכים שונות, אללה יתעלה דיווח לנו על דתו של משה עליו השלום בפסוקים רבים, אללה אומר בקוראן: " בבואו אליה קרא אליו קול ואמר, משה, * אני ריבונך. שַל נעליךָ כי ניצב אתה בעמק הקדוש משנה קדוש.* אני בחרתיך, על כן הקשב לדבר אשר נגלה: * הנה אני אללה, אין אלוה מבלעדי, על כן עבוד אותי וקיים את התפילה למען זכר שמי.* שעת הדין בוא תבוא, אם כי לא אגלה את מועדה, ואז ישולם לכל נפש כפעולה.* בל ירחיקך מעליה זה אשר לא יאמין בה, הנוהה אחר משוגת לבו, פן תאבד." (סורת ט.ה: 16-11), אללה יתעלה דיווח לנו גם על סטיית בני ישראל וסילופם לדבריו של אללה בפסוקים רבים, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " יש בהם חברות אנשים ההופכים בלשונם את מילות הספר למען תחשבו כי גרסתם היא מן הספר, ואולם אין היא מן הספר. יגידו, זאת מעם אללה, ואולם אין היא מעם אללה. ביודעין טופלים הם שקר על אללה" (סורת בית עמרם: 78), אללה יתעלה אמר: " הן רואה אתה כי רבים בהם מזדרזים לפשוע ולהתנכל ולהפיק רווח אסור. מה נורא הדבר אשר יעשו." (סורת השולחן: 62).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בכמה פסוקים על הנוצרים ואימונתם וסטיתם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:
" האומרים כי אללה הוא המשיח בן מרים, כופרים הם. אמר המשיח, הוי בני ישראל, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל המצרף שותפים לאללה, יאסור אללה עליו את גן עדן, ובאש ידור. לבני העוולה לא יקומו תומכים.* האומרים כי אללה הוא שלישי משלושה, כופרים הם. אין אלוה בלתי אם אלוה אחד, ואם לא יחדלו מדבריהם, יפגע עונש כבד בכופרים אשר בהם." (סורת השולחן: 73-72).

בנוסף לכך, אללה יתעלה דיווח לנו גם על מקרום של הדברים המוטעים האלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " היהודים אומרים, עוזייר הוא בנו של אללה. הנוצרים אומרים, המשיח הוא בנו של  אללה. זהו הדבר אשר יביעו בהבל פיהם, בחקותם את דברי הכופרים לפניהם. יאסור אללה מלחמה עליהם! כיצד זה ישגו בשקרים: " (סורת ההצהרה : 30), אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר בפסוק הזה כי היהודים והנוצרים  הביאו את הדברים האלה מהכופרים לפניהם, זה ברור לכל מי שהבחין בדתות שקדמו ליהדות ונצרות ימצא שהדברים האלה היו נפוצים אצל הפרעונים, היוונים והרומאים.

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על הכופרים אשר עבדו את האלילים, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " תנו דעתכם על אללאת ואלעוזא,* ומנאת, השלישית הנוספת " (סורת הכוכב: 20-19), אללה יתעלה אמר עוד: " כלום תפנו בתפילה אל הבעל ותעזבו את הטוב שבבוראים" (סורת הערוכים: 125). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב: " האם לא שמעתם את אשר אירע לבני הדורות שהיו לפניכם – בני עמו של נוח ובני עאד ות'מוד, ואלה שהיו אחריהם, אשר רק אללה מכירם? השליחים אשר נשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים, ואולם הם נשכו את כפות ידיהם ואמרו, כופרים אנו באשר נשלחתם למסור, ויש בלבנו ספק וחשד בדבר אשר תקראו לנו להאמין בו.* אמרו להם השליחים, היש ספק באללה יוצר השמים והארץ? הוא קורא לכם למען יסלח לכם על חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב. אמרו, אתם אינכם אלא בשר ודם כמותנו, ואתם מבקשים להרחיקנו מעל אשר עבדו אבותינו. הביאו לנו אסמכתא ברורה" (סורת אברהם: 10-9), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן " ואל בני מדין שלחנו את שועייב אחיהם. הוא אמר, בני עמי, עבדו את אללה, כי אין לכם אלוה מבלעדיו, ואל תגרעו מן המידות והמשקלות. הן רואה אני כי בורכתם בכל טוב, אך חושש אני פן יבוא עליכם עונשו של יום אשר יסגור מכל עבר. * בני עמי, מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק, ואל תפחיתו לאנשים מן המגיע להם, ואל תחמסו את הארץ. * השארית שאללה משאיר בידכם ראויה לכם יותר, אם מאמינים אתם, ואולם לא תפקידי הוא לשמור צעדיכם. * אמרו, שועיב, האם תפילותך גרמו לך לדרוש מאתנו שנעזוב את אשר עבדו אבותינו, וכי נחדל לעשות ברכושנו ככל העולה על רוחנו? הן אתה איש שקול דעת ומתהלך במישרים! * אמר, בני עמי, תנו דעתכם: אם בידי ראיה מעם ריבוני, וגם שלח לי פרנסה נאה מאתו – לא אחפוץ להתיר לעצמי את כל אשר אאסור עליכם. כל רצוני לתקן ככל יכולתי. רק אללה יצליח את דרכי, עליו אסמך ואליו תשובתי.* בני עמי, אל תיכשלו במחלוקת אתי, פן תיפגעו באסון כאסון אשר הכה בבני עמו של נוח, או בבני עמו של הוד, או בבני עמו של צאלח. גם בני עמו של לוט אינם כה רחוקים מכם. * אמרו, שועיב, לא נוכל להבין רבים מדבריך, ורואים אנו כי חסר אונים אתה בקרבנו. אלמלא בני משפחתך, היינו סוקלים אותך, ואין אתה כה אדיר- כוח בעינינו. * אמר, האם בני משפחתי אדירים בעיניכם מאללה, עד השלכתם אותו מאחורי גווכם? ריבוני חולש על מעשיכם.* בני עמי, המשיכו בשלכם, וגם אני אמשיך בשלי, ועוד תיווכחו לדעת על מי מאתנו יבוא עונש הקלון ומי מאתנו מפיח כזבים. פקחו עין, וגם אני אפקח עין עמכם. " (סורת הוד: 93-83).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ערך לנו בקוראן הקדוש השוואות בין האמת לבין השקר כדי להפעיל את המוח, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " האם יצרפו לו שותפים אשר דבר לא יבראו, ואשר הם עצמם נבראו?* הם לא יוכלו להושיט עזרה ואף לא לעזור לעצמם.* אם תקראו להם או תחרישו.* אלה אשר תפנו אליהם בתפילה מבלעדי אללה, עבדים הם כמותכם. קראו להם, ונראה אם ייענו לכם, אם אמת בפיכם. * כולם יש להם רגליים להלך עליהן, או ידיים ללפות בהן, או עיניים לראות בהן, או אוזניים לשמוע בהן? אמור, קראו לשותפים שצירפתם, וחבלו תחבולה נגדי, ואל תתנו לי שהות" (סורת ממרום החומה: 195-191).

Related Articles with מדע הדתות בקוראן הקדוש

 • האותות המדעיות בקוראן הקדוש

  Site Team

  האותות המדעיות בקוראן הקדוש למעשה, הקוראן הקדוש שונה משאר הספרים האלוהיים. לא זה בלבד אלא שהוא שונה מכל הספרים

  05/09/2010 3908
 • מידע שכבות כדור הארץ

  Site Team

  אחד החברים של ד"ר מילר באוניברסיטת טורונטו "מרשל ג'ונסון" מתמחה במידע הגיאולוגיה באונבירסיטה, ד"ר מרשל התחיל

  13/05/2013 1858
 • הדבש

  Site Team

  הדבש הדבש מהווה דוגמה אחרת לדברים שכמה אנשים אולי חושבים למצוא אותה ב" ספר ישן " שמטפל בענייני

  01/09/2010 3776
הידיעה אללהIt's a beautiful day