מה הוא הגורל שלאחר המוות


Site Team

לאחר מותם של בני האדם, אללה יתעלה יחיה את האנשים מחדש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " זאת כי אללה הוא האמת, והוא מחיה המתים, והוא כל-יכול" (סורת העלייה לרגל:6).

  

הכופרים הכחישו את תחיית המתים לאורך ההיסטוריה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מין המוות). אמור, אדרבא, חי ריבוני! אכן יעוררוכם את אשר עשיתם. אין קל מזה לאללה." (סורת הנופלים בפח:6).


הכופרים חותרים כמיטב יכולתם כדי להוביל את האנשים לשולל ולשכנע אותם לדחות את העובדה של התחייה לאחר המוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם יבטיחו לכם כי לאחר שתמותו ותהיו עפר ועצמות, יוציאוכם (חיים מקברכם)?* אין ממש בכל אשר הובטח לכם" (סורת המאמינם :36-35).


הבלתי מוסלמים רואים כי החיים והמוות שלהם תלויים בטבע בלבד ולא הבינו כי החיים והמוות יצורים של אללה יתעלה אשר ברא אותם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " הם אמרו, דבר אין לנו מעבר לחיינו בעולם הזה: האחד ימות והאחד יחיה, ורק הזמן יביא עלינו כליה. אין הם יודעים דבר על זאת, והם רק מדמים" (סורת הכורעת ברך:24).

הכופרים אפילו ביקשו הוכחות בלתי אפשריות כדי להאמין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הללו אומרים,* אין דבר מעבר למותנו הראשון, ולעולם לא יקימנו לתחייה.* השיבו את אבותינו, אם אמת בפכם.* האם טובים הם מבני עמו של "תובע" ומאלה אשר חיו לפניהם? השמדנו אותם כי חטאו" (סורת העשן:37-34).

אללה יתעלה הפריך את הטענות שלהם באומרו " חזקה עליהם שיגידו, האם לאחר שיתפוררו עצמותינו, יעוררונו לחיים וניברא מחדש?* אמור, אפילו תהיו אבנים או ברזל,* או כל גוף אחר אשר יקשה להחיותו. לפי דעתכם, יגידו, מי יחזירנו? אמור, זה אשר יצר אתכם בראשונה. או ינודו לך ויאמרו, מתי זה? אמור, ייתכן כי בקרוב* ביום אשר יזעיקכם, תבואו (מתוך הקברים), ותהילתו בפיכם, ותחשבו כי אך זמן מועט עבר עליכם." (סורת הסע הלילי:51-49).


הכופרים הכחישו גם את יום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים אמרו, שעת הדין לא תבוא עלינו. אמור, אמנם כן, חי ריבוני יודע הנסתר! היא בוא תבוא עליכם. דבר לא ייחבא ממנו, ויהי משקלו כגרגיר, לא בשמים ולא בארץ, ואין דבר קטן מזה ולא גדול מזה אשר לא נרשם בספר ברור.* כך יגמול למאמינים ולעושי הטוב. כל אלה יזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה.* ואולם החותרים לסכל את אותותינו בבקשם לחמוק, תהיה מנת חלקם ייסורים בעונש קשה" (סורת שבא:5-3). 


אללה יתעלה יחיה את האנשים ביום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "קל לברוא את כולכם ולהעיר את כולכם לחיים, כמו היתה זו נפש יחידה. אללה שומע ומבחין" (סורת לוקמאן :28).


אללה יתעלה יאסוף את האנשים ביום תחית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " את כולם יאסוף ריבונך, כי הוא חכם ויודע" (סורת אלחג'ר:25).


אללה יתעלה ישפוט את כל האנושות ביום הדין על המעשים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר בו תעמוד כל נפש מול כל הטוב אשר עשתה ומול כל הרע אשר עשתה, אז תרצה להיות משם. אללה מזהירכם מפני עצמו, ואללה נוהג בברואים בחמלה" (סורת בית עמרם:30).


אללה יתעלה אמר גם " ביום אשר יעורר אללה את כולם לחיים ויודיע להם את אשר עשו. אללה מונה (את מעשיהם) אך הם שכחו, ואללה עד לכל דבר." (סורת המתנצחת:6).


ביום הזה, בני האדם מתכחשים לאנשים הקרובים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " כאשר ישמע קול הנפץ,* ביום אשר ינוס כל אשר מאחיו,* ומאמו ומאביו* ומאשתו וילדיו,* אז יהיה כל איש טרוד בענייניו" (סורת הזעיף פניו:37-33).


כאשר הרשעים רואים את העונשים ביום תחיית המתים מקווים שיוכלו לפדות את עצמם בבנים שלהם, אללה יתעלה אמר גם " החוטא יבשק לפדות עצמו מייסורי היום ההוא תמורת בניו" (סורת הרקיעים:11).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים, גם אם יציעו ארץ ומלואה ואף כפליים למען יפדו עצמם מן העונש ביום תחיית המתים, לא יקבלו זאת מהם, ונועד להם עונש כבד." (סורת השולחן:36).


הדבר היחיד המקובל ביום תחיית המתים הוא המעשים הטובים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הונכם ובניכם לא יעלוכם אל קרבתנו. רק המאמינים ועושי הטוב, להם יושב כפליים כפועלם, וישבו לבטח במדורים עליונים" (סורת שבא:36).


אללה יתעלה אמר גם" לא נותר להם אלא לצפות כי יבואו המלאכים, או כי יבוא ריבונך, או כי יבואו כמה מאותות ריבונך. ביום אשר בו יבואו כמה מאותות ריבונך, לא תועיל לשום נפש אמונתה, אם לא האמינה זה כבר, ואם לא עשתה באמונתה כל טובה, אמור, המתינו, ונמתין גם אנו." (סורת המקנה:158).


כל הדברים החומריים שהיו עוזרים לאדם בעולם הזה יסתיים ביום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנה באתם אלינו, כל אחד יחדיו, כדרך שבראנו אתכם לראשונה, והשארתם מאחורי גביכם את כל אשר הענקנו לכם, אין אנו רואים עמכם את מליצי היושר שלכם, אשר טענתם כי הם שותפים לאללה כאדונכם. נותק הקשר ביניכם, וזנחו אתכם אלה אשר טענתם לקיומם" (סורת המקנה:94).


הדבר היחיד שישאר ביום תחית המתים הוא המעשים הטובים של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל העושה טוב, ולו כמשקל גרגיר, יחזה בו,* וכל העושה רע, ולו כמשקל גרגיר, בו יחזה" (סורת רעש האדמה:8-7).

Previous article Next article

Related Articles with מה הוא הגורל שלאחר המוות

 • התועלות של האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה

  Site Team

  1- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מחזקת את דבקות הלב באללה יתעלה וההיסמכות עליו. 2- האימונה בגזירת הגורל

  08/06/2014 1661
 • הסוף

  Site Team

  סופם של כל היצורים ביקום הוא המוות , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כל אשר בארץ סופו לכלות,* ויישארו רק

  04/05/2014 1707
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 3069
הידיעה אללהIt's a beautiful day