מה היא הרוח?


Site Team

הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה וכדי להפריך את הטענות של המטריאליסטים אשר מחפשים ראיות מוחשיות, אכן הם מאמינים בקיומה של הרוח למרות שלא יכולים לתפוס אותו על ידי החושים שלהם, הרוח היא אחד הסודות השמימיים שאף אחד אינו יודע את המציאות והאמת שלה מלבד אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ישאלוך על הרוח. אמור הרוח היא דבר ריבוני, ואתם קיבלתם אך מעט מן הידע." (סורת המסע הלילי: 85).


בשלב הזה נוצרות העצמות אשר יוכסו בבשר לאחר מכן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה, יתברך אללה הטוב שבבוראים" (סורת המאמינים:14).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" עתה הבט אל העצמות, כיצר נקימן ואחר נכסה אותן בשר. לאחר שנתברר לו הדבר, אמר, יודע אני כי אללה כל-יכול" (סורת הפרה:259).

העובר ברחם אמו ימשיך להתפתח עד שיגיע המועד אשר נקבע על ידי אללה יתעלה ליציאתו לעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אצלו שמור הידע על שעת הדין. אין פרי בוקע מעטיפיו, ואין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו" (סורת המוצגים אחד אחד:47).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו את השלבים של בריאת האדם מתחילתה ועד הסוף בפסוק קוראני אחד שמעיד על הנס של הקוראן הקדוש שהורד מעם אללה יתעלה על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום מזה 1400 שנים ומדגיש את נביאותו של מוחמד עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "  ואין הוא דובר מתוך משוגת לבן* אין זו אלא התגלות שנגלתה" (סורת הכוכב:4-3).


אללה שתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " בראנו את האדם מתמצית נוזל, מטין,* אחד עשינוהו זרע אשר הושם במקום מבטחים,* אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה, יתברך אללה הטוב שבבוראים,* לאחר כל זאת יבואכם המוות,* ואחר יעוררוכם ביום תחיית המתים" (סורת המאמינים:16-12).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " הוי האנשים, אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם לחיים, הנה אנו בראנו אתכם מעפר, אחר מטיפת זרע, אחר מדם מעובה, אחר מפיסת בשר, בין אם מוגמרת ובין אם לאו – כך נבהיר לכם זאת. נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב, ואז נוציאכם עוללים, אחר תגיעו לפרקכם. כמה מכם ייאספו אל אבותיהם, וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא ידעו עוד אשר ידעו לפנים, הנה לעיניך אדמה חרבה: אך נוריד עליה מים, ומיד תזוע ותירום ותצמיח כל מין נאה.* זאת כי אללה הוא האמת, והוא מחיה המתים, והוא כל-יכול" (סורת העלייה לרגל:6-5).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " עוד נראה להם את אותותינו בכל קצות הארץ ובהם עצמם, ואז יתברר להם כי אמת הוא. האין די בכך שריבונך עד לכל דבר" (סורת המוצגים אחד אחד:53).


ד"ר "כית' מור" אומר בספרו ( התפתחות האדם) : "אני לא מתקשה לקבל כי הדברים של הקוראן הקדוש כדבריו של אללה, התיאור של העובר בקוראן הקדוש מעיד על כך שהתיאורים האלה הושרו על מוחמד מעם אללה".

Previous article Next article

Related Articles with מה היא הרוח?

 • הזכר של שם אללה

  Site Team

   אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת,

  13/10/2013 1880
 • הפרית העננים על ידי הרוח

  Site Team

  **הפרית העננים על ידי הרוח** "שילחנו את הרוחות למען יטענו את העבים,והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם

  07/11/2010 2714
 • טיפול הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  כל אדם זקוק למי שיטפל בו וישרת אותו במיוחד בעת מחלה או חולשה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לא התעלם מעניין זה כי

  22/01/2014 1739
הידיעה אללהIt's a beautiful day