מי בדיוק יהיו נוכחים ביום תחית המתים

Site Team
Article translated to : العربية English Français

 

מי בדיוק יהיו נוכחים ביום תחית המתים

האם יהיו כל האנשים שחיו עד רגע זה נוכחים ביום תחית המתים או אך ורק אלה שיחיו באותו זמן؟

אללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש כי יום תחית המתים יתחיל בתרועה בשופר המכריזה על רעידת אדמה עזה וקול פיצוץ מחריש אוזניים, אז כל האנשים יהיו בטוחים שהם עומדים מול אסון מפחיד, ויקופלו את השמים ואת הארץ ויופרדו זה מזה ויושמד היקום, ולא ישאר כל חי על פני כדור הארץ. בתרועה השניה, אללה ישתבח שמו יעורר את המתים מקברותיהם.

 

אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש : "אמור, בני עמי, המשיכו בשלכם, גם אני אמשיך בשלי. לבסוף תדעו * על מי מאתנו יבוא עונש הקלון, ועל ראש מי יחול לעולמי עולמים* הורדנו אליך את הספר ממרומים למען יגלה את האמת לאנשים. כל המישיר לכת, רק לטובת עצמו יישיר לכת, וכל התועה, יתעה רק את עצמו. לא עליך להשגיח עליהם.* אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן, ואת אלה אשר לא ימותו- בעת שינתן. במחיצתו ישאיר את אלה אשר יגזור עליהן למות, וישלח את האחרות לזמן קצוב. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם.* האם לקחו לעצמם מליצי יושר זולת אללה? אמור, גם אם לא תעמוד להם זכות, ודבר לא ישכילו להבין?* אמור, הזכות להשתדל נתונה כולה למָרות אללה. לו מלכות השמים והארץ, ואליו תוחזרו.* כאשר מזכירים את שם אללה לבדו, לבבותם של אלה אשר לא יאמינו בעולם הבא נמלא סלידה, ואולם אך יזכירו את האחרים זולתו, יצהלו.* אמור, אללה, אתה יוצר השמים והארץ, היודע את הנסתר והנגלה, אתה תשפוט בין ברואיך בכל אשר נחלקו בו.* אילו יכלו בני העוולה, היו מציעים ארץ ומלואה ועוד כפל כפליים, ובלבד שיפדו עצמם מן העונש האכזרי ביום תחיית המתים. אז ייחשף בפניהם הדבר אשר לא ציפו לו מאללה:* ייחשפו בפניהם העוונות אשר עשו, ויינחת עליהם העונש אשר בזו לו.* לעת צרה, אלינו יפנה האדם בתפילה, ואולם אך נגמול עמו חסד, יגיד, השגתי זאת בכוח תבונתי. אך לא! רק ניסיון הוא, ואולם מרביתם אינם יודעים.* אלה אשר היו לפניהם אמרו גם הם כדברים האלה, ואולם לא הועיל להם פועל ידיהם:* הם נשאו בעונש העוונות אשר עשו, וגם בני העוולה אשר בקרב האנשים האלה יישאו בתוצאות האוונות אשר עשו, ולא יוכלו לחמוק.* האם לא ישכילו להבין כי אללה שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ? בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יאמינו.* אמור, הוי אשר שיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה. אללה מוחל על כל החטאים. הן הוא סולח ורחמן.* חזרו בתשובה אל ריבונכם והתמסרו לו בטרם יבוא העונש עליכם, ואז לא תיוושעו* נהגו על-פי הדברים הנאים אשר הורדו אליכם מעם ריבונכם, בטרם יבוא עליכם העונש כחתף ולא תשערוהו,* ובטרם תגיד הנפש, מה צר לי בפני אללה בשל כל אשר הזנחתי. אכן הייתי במבזים.* או בטרם תגיד, אילו רק הנחני אללה, הייתי ביראים.* או בטרם תגיד בראותה את העונש, לו רק ניתן לי לשוב, כי אז הייתי במיטיבים.* אמנם כן, ניתנו לך אותותי, ואולם אתה הכחשת אותם והיית בן שחץ, והייתי בכופרים.* ביום תחיית המתים תראה את אלה אשר טפלו שקרים על אללה, והנה השחירו פניהם. האין בגיהינום מעון לאנשי השחץ?* ואולם את היראים יציל אללה ויזכו לכך שלא יגעו בהם לרעה ולא יצטערו.* אללה הוא הבורא כל דבר, ועל כל דבר הוא משגיח,* ולו מפתחות השמים והארץ. הכופרים באותות אללה יכלו לאבדון.* אמור, התאמרו לעוות עלי לעבוד אחר זולת אללה, אתם הנבערים מדעת?* כבר נגלה לך ולאלה אשר היו לפניך לאמור, אם תצרף לו שותפים, לא יניבו מפעלותיך פרי ותלך לאבדון.* רק לאללה עבוד, והיה במודים* הם לא שיערו אל-נכון את מידות אללה. ביום תחיית המתים יחפון את הארץ כולה, והרקיעים יהיו גלולים בימינו. ישתבח שמו ויתרומם מעל השותפים אשר יצרפו לו.* בהישמע השופר, יוכו כל אשר בשמים ואשר בארץ בעילפון, זולת מי שיחפוץ אללה. אז תישמע התרועה בשנית, והכל יקומו ועיניהם רואות." ( סורת החבורות : 68-39).

 

 

לאחר מכן, כל האנשים יהיו עדים לחשבון. אלא שאללה ישתבח שמו דיווח לנו כי יום הדין יהיה מיועד לאנשים הרשעים בנגוד למאמינים שיהיו בטוחים מפני מוראות היום הזה.

 

 

אללה יתעלה אומר בקוראן הנשגב : " לגומלים טובה תושב טובה גדולה ממנה, ובטוחים יהיו מפני מוראות היום ההוא " ( סורת הנמלים : 89) .

 

Next article

Related Articles with מי בדיוק יהיו נוכחים ביום תחית המתים

הידיעה אללהIt's a beautiful day