מי הוא האדם?

Site Team

האדם הוא היצור שאללה יתעלה ברא אותו בצורה הטובה ביותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בן אדם, מה הדיחך מעל ריבונך הנכבד,* אשר בראך ועיצבך ואיזן אבריך* והרכיבך בכל דמות שבחר?* לא ולא! אתם מכחישים את הדין* ואולם ניצבים עליכם שומרים" (סורת ההבקעות:10-6).


אללה יתעלה ברא את האדם בצורה המושלמת ביותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, יתברך אללה ריבון העולמים" (סורת הסולח:64)


אללה כיבד את האדם והעדיף אותו על פני שאר היצורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " האדרנו את כבודם של בני האדם, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם במיטב הדברים, ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן היצורים שבראנו" (סורת המסע הלילי:70).


אללה יתעלה הכפיף לאדם את כל אשר ביקום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והוא הכפיף לרצונכם ברוב חסדו את כל אשר בשמים ובארץ. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם" (סורת הכורעת ברך:13).


האדם הוא יצור אשר נברא בצורה שונה משאר היצורים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אשר עשה יפה כל דבר אשר ברא, והתחיל מטין בריאת האדם" (סורת ההשתחויה:7).

 


מה ההבדל בין הטקסטים של הקוראן הקדוש אשר כיבדו את האדם והעלו את מעמדו לבין אלה שמשווים האדם עם בעלי חיים, הקוראן הקדוש לא תאר את האדם בתיאורים אלה למעט כאשר עוקב אחרי התאוות ורצונות שלו ללא הגבלה ואינו משתמש בשכלו, שמיעה או ראייה בהירהור ביצירה המרהיבה של השמים והארץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הרבינו את זרעם של בני האנוש ושדים למען גיהינום. לב להם ולא יבינו, עיניים להם ולא יראו, אוזנים להם ולא ישמעו. לבהמות נדמו, והם תועים אף יותר. הללו לא יעלו דבר בדעתם." (סורת ממרום החומה:7).

 


ההשתמשות בחושים אלה בהירהור ביקום מובילים את האדם לדרך הישרה ולהאמין בו.

Previous article Next article

Related Articles with מי הוא האדם?

הידיעה אללהIt's a beautiful day