ממה נברא האדם?


Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" על כן יבדוק-נא האדם נברא:* נברא מזרמת מים,* הנובעים מחלציים וחזה" (סורת המופיע בליליה:7-5).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו גם בקוראן הקדוש כי בני האדם מתרבים על ידי המים הנוזלים האלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " והוא אשר ברא מן המים אדם, ונתן לו בית טוב וחותנים וגיסים, ריבונך כל –יכול" (סורת הפורקאן:54).


אללה יתעלה הבהיר כי היצור החדש הזה (העובר) נשמר במקום בטוח עד שאללה יתעלה ירשה לו לצאת לחיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הלא בראנו אותם מנוזל נפסד,* והשכנו אותו במקום מבטחים,* לזמן קצוב.* קצבנו, ומה הם טובים הם הקצבים"(סות המושלחות:22-20).


אללה יתעלה הבהיר לנו כי העובר עובר דרך שלוש שלבים של חושך עד שירשה לו לצאת לעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא ברא אתכם בבטן אמכם, בריאה אחר בריאה, בתוככי שלושה מדורי אפלולית" (סורת החברות:6)

Previous article Next article

Related Articles with ממה נברא האדם?

הידיעה אללהIt's a beautiful day