סלחנות האיסלאם בתחום הדעווה ( הקריאה לאסלאם(

Site Team

האסלאם הוא דת ואמונה אוניברסלית לכל בני האדם אשר מתאים לכל הזמנים והמקומות ,לכן הקריאה לאנשים כדי להאמין בדת האיסלאם נהגה בדרך הסלחנות וההתנצחות בדרכי נועם עם האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו, והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך "(סורת הדבורה:125).


קוראים יקרים בואו נדבר על הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בתחום הזה:

1 - האיסלאם  מאפשר לכל האנשים מכל הדתות האחרות, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמור כי אללה ישמח יותר בתשובה של עבדו  מאשר שמחתו של אדם שמצא את בהמת רכבתו שנושאת את המזון והמים שלו לאחר שהלכה לאבוד במדבר.


2 - האיסלאם ציווה על המוסלמים  לנהוג את דרכי הנועם בעודם קוראים לאנשים להאמין בדת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר כשאר שלח את מועז ואבו מוסא אלאשערי לעם  תימן " הודיעו על בשורות ואל תודיעו על בשורות רעות, הקלו על אנשים ואל תקשו עליהם".


3- אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להתנצח עם בעלי הספר בדרכי נועם, אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב "התנצחו עם בעלי הספר רק בדרכי נועם, חוץ מאשר עם בני העוולה שבהם. אמרו, אנו מאמינים באשר הורד אלינו ממרומים ובאשר הורד אליכם, ואלוהינו ואלוהיכם אחד הוא, ואנו מתמסרים לו" (סורת העכביש:46). באיסלאם אין כל כפייה לקבל את האמונה האסלאמית או דחיקה לשולים את דעתם  של האחרים, האיסלאם נהג בדרכי  נועם כדי לשכנע את האחרים  לקבל את דת האיסלאם, בואו נבחין בסוגית תחיית המתים, בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי אלעאץ בו וואל בא לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום עם עצם פרור ואמר לנביא האם אללה יכול להחיאת את העצם הזה לאחר שנהפך לעצם רקוב, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לו:כן, אללה יחיה את העצם הזה, אללה ימיתך ויחיך לאחר מכן ויכניס אותך לגיהינום, אז, אללה ישתבח שמו ויתעלה הוריד על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום את הפסוקים  הבאים " האם לא ישכיל האדם להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע? אף –על- פי-כן מרהיב הוא עוז להתווכח.* הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו, מי יוכל להחיות עצמות מתפוררות?* אמור, יחיה אותן זה אשר יצר אותן לראשונה. הוא ידע את כל אשר נברא.* הוא אשר נתן לכם את אשר תדליקו מן העץ הירוק,* האם לא יכול זה אשר ברא את השמים ואת הארץ לברוא את שכמותם? נהפוך הוא! הוא הבורא והיודע,* זה הסמכות הנתונות רק לו: אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה –והיה* ישתבח שמו אשר בידו מלכות כל דבר, ואשר אליו תוחזרו." (סורת י.ס:83-77). דוגמה נוספת בהקשר זה מוזכר בקוראן הקדוש, והיא הדיון שהתקיים בין המלך נמרוד לבין הנביא איברהים עליו שלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  הלא ראית את האיש אשר התפלמס עם אברהם על אודות ריבונו וטען כי  אללה העניק לו מלכות? אברהם אמר לו, ריבוני הוא המחיה והממית! אמר, אני מחיה וממית! אמר אברהם, אללה מעלה את השמש ממזרח – העלה אתה אותה מן המערב! אז נדהם הכופר. אללה לא ינחה את קהל העוולה "(סורת הפרה:258) .


4- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים באיסלאם ההתרחקות מדרכי ההרגזה והשחצה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור לעבדי כי ידברו דברי נועם – השטן זורע שטנה ביניהם, כי השטן אויב מושבע הוא לאדם" (סורת המסע הלילי:53).


5- המוסלמים חייבים להשתמש בשיטות הטובות ביותר כדי למשוך אנשים לאסלאם , שיטות שיעזרו להם לאהוב את הדת הזו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי בעלי הספר, מדוע תתפלמסו על אודות אברהם? הן רק אחריו הורדו ממרומים התורה והאוונגליון! האם לא תשכילו להבין?" (סורת בית עמרם:65).


6-  אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא הדיבור בצורה נעימה עם האחרים  בעוד קוראים להם להאמין בדת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לכו אל פרעו כי גברה רשעתו,* ודברו אליו טובות, אולי ייזכר ויתמלא יראה" (סורת ט.ה:44-43).


7- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא שהאיסלאם מבקש מאלה שאינם מוסלמים בספרו הנשגב "אמור, תנו תעדכם על אשר אליהם תפנו בתפילה מבלעדי אללה: הראו לי מה בראו בארץ, או אולי שותפים הם לשמים? הביאו לי ספר הקודם לזה , או שמץ מידע, אם אמת בפיכם" (סורת גבעות החול:4).


8- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא הדיונים בדרכי נועם עם הבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, הוי בעלי הספר, בואו ונאמר דבר בינינו אשר עליו נשתווה: רק את אללה נעבוד, ולא נצרף לו כל שותף, ולא ניקח  אנשים מקרבנו כאדונים לנו זולת אללה. אם יפנו עורף, אמרו, אתם עדים כי מתמסרים אנו" (סורת בית עמרם:64).


9- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא שאפשר לאנשים להמיר את דתם לאיסלאם ללא כל קושי או טקסי פולחן שמתקימים במקומות מסוימות או בפני אנשים מסוימים כיוון שהמרת הדת לאיסלאם היא קשר ישר בין האדם לבין אללה ישתבח שמו ויתעלה, מיד לאחר שאדם אומר " שאין אלוה מבלעדי אללה, וכי הנביא מוחמד הוא שליחו של אללה" אז הוא נהפך למוסלמי.


10- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא שאללה יתעלה מוחל לאדם שיאמין בדת האיסלאם את כל החטאים שלו שהיו לפני, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב "אמור לכופרים כי אם יחדלו, ייסלח להם כל אשר עשו עד כה, אך אם ישובו לסורם, הנה זה כבר נודעה הדרך אשר בה נענשו בני הדורות הראשונים" (סורת המלקוח:38).


11- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום הקריאה לאללה באיסלאם היא שאללה יתעלה מכפיל את התגמול של אלה אשר ממרים את דתם לאיסלאם על מעשי הטוב אשר עשו לפני התאסלמותם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אלה יקבלו את שכרם פעמיים על כי עמדו בעוז רוח. הם משלמים טובה תחת רעה, ומוציאים ממון מאשר פרנסנו אותם"(סורת סיפור המעשה:54).

Previous article Next article

Related Articles with סלחנות האיסלאם בתחום הדעווה ( הקריאה לאסלאם(

הידיעה אללהIt's a beautiful day