עמודי התווך של האיסלאם

Site Team

עמודי התווך של האיסלאם


האיסלאם ציווה על חסדיו קבוצה של מעשי פולחן, מתוך המצוות הרבות האלה הועלו חמש לדרגה של מצוות יסוד-  שהן עמודי התווך של האיסלם, האסלאם אינו קורא לחסידיו  לקיים את המצוות האלה באופן צורני בלבד, אלא שמעשי הפולחן אלה עשויים להביא לטיהור הנשמה, האיסלאם רואה במעשי הפולחן דרך לשקם את האדם והחברה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב על התפילה" השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים את התפילה, כי התפילה מונעת תועבה וכל דבר מגונה. הזכרת שם אללה היא המעשה הגדול מכל, ואללה יודע את אשר תעשו" (סורת העכביש:45).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב על הזכאת " קח מרכושם צדקה אשר בה תטהר ותזכך אותם, והתפלל לשלומם, כי תפילתך היא מרגוע להם. אללה שומע ויודע." (סורת ההצהרה:103).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש על  מצוות הצום" הוי המאמינים, נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה" (סורת הפרה:183).


אללה שתבח שמו ויתעלה אמר על העלייה לרגל " החג' הוא בחודשים ידועים. כל הנוטל על עצמו לקיים בהם את החג' – אין ביאה והתפקרות והתנצחות בתקופת החג'. כל טוב אשר תעשו, אללה ידעהו. הכינו צידה לדרך, ואולם הצידה הטובה ביותר היא היראה, והיו יראים אותי, אתם נבוני הלב" (סורת הפרה:197).


מעשי הפולחן באיסלאם ממלאים תפקיד מרכזי בהתפתחות המידות הטובות של האדם, כמו גם בשמירה על האחדות של החברה המוסלמית וקשריה.

Previous article Next article

Related Articles with עמודי התווך של האיסלאם

 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1639
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1666
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day