שגיאה אסטרונומית!!

Site Team

 

שגיאהאסטרונומית!!

הסופרהזהמכחישאתהפסוקשבואמראללהישתבחשמוויתעלה" והשמש: היאנעהבמסילתהעדהתחנהאשריועדהלה." (סורתי.ס:38). וטעןכיזהבנגודלידע.. איזהידע?

העובדהשלהשמשנעהבמסילהקבועהבחללהריק, היאעובדהקבועהמבחינתמידעהאסטרונומיהבאופןשאףאחדלאיכוללהכחישאתהעובדההזאת. אלאשהסופרהזהרוצהלהכחישאתהקוראןהקדוש, הואדיברעלהסתובבותכדורהארץסביבהצירשלוועלהסתבבותכדורהארץסביבהשמש, הואהוסיףכיהשמשלאנעהולאמשתחווהמתחתלכסהמלכותולאשוקעתביםבוץמשחיר.

המסקנההמצחיקההיאשהגאוןהזההביןבטעותשהסתבבותכדורהארץסביבהשמשאומרתשהשמשיציבה במקומה, וגםהביןבטעותפירושהפסוקשבואמראללהישתבחשמוויתעלה" והגיעאלהמקוםאשרבושוקעתהשמשומצאהשוקעתביםבוץמשחירומצאלידהאנשים. אמרנולו, ד'ואלקרנין, הבררהבידךלהענישםאולהיטיבעמם." (סורתהמערה:86). כיהשמששוקעתבמיםבכליוםויוצאתלאחרמכן!!

הואלאהביןאתהעובדההידועהלידיםשהיעלמותהשמשבמיםהיאבתוראשליהאופטית.

השמשמשתחווהלאללהישתבחשמוויתעלהכמוכלהחפציםהדוממים, הצמחים, בעליהחיותוכלהיצוריםהנכנעיםלרצונושלאללהישתבחשמוויתעלה,משבחיםאותוומבצעיםאתהצוויםשלאללהישתבחשמוויתעלה. כאשראללהישתבחשמוויתעלהלאירשהלשמשלזרוחיסייםאתהעולםהזה, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" הלאתראהכילאללהישתחוושוכניהשמיםושוכניהארץוהשמשוהירחוהכוכביםוההריםוהעציםוחייתהשדהואנשיםרבים. עלרביםאחריםנגזרבצדקלהיענש, וכלאשרישפילואללה, לאיכולאישלרוממו. הןאללהיעשהאתאשריחפוץ." (סורת העלייה לרגל:18).

Related Articles with שגיאה אסטרונומית!!

 • שמשות בולעים את הכוכבים שלהם

  Abduldaem Al-Kaheel

      שמשות בולעים את הכוכבים שלהם המדענים גילו כי היקום אינו שקט כפי שאנו מדמיינים, אלא שיש

  15/12/2009 7816
 • הפחד וציצית הראש

  Site Team

  הפחד וציצית הראש   המדענים הצליחו לאתר את אזור ציצית הראש והחשיבות שלה לטפל בפחד, אבל אנו כמוסלמים

  12/12/2009 5452
 • הקדמה

  Site Team

  תודה רבה לריבונו של העולם, והתפילה והשלום על הנביא מוחמד, ובני משפחתו וכל חבריו. כל עוד והדיבור מתמקד ברומנטיקה

  14/01/2014 185
הידיעה אללהIt's a beautiful day