תחילת השליחות של הנביאים והשלחים

Site Team

אחרי עשרה דורות מירידת אדם עליו השלום לאדמה סטו האנשים מהדרך הישרה, לכן שלח אללה יתעלה את השליחים לאנשים כדי להדריך אותם לעבודתו של אללה יתעלה, השליח הראשון לאחר אדם עליו השלום היה הנביא נוח עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "גילינו לך (דבר נבואה) כשם שגילינו לנוח ולנביאים אחריו" (סורת הנשים:163).


אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על חלק מהשמות של הנביאים והשליחים שלו, אללה יתעלה אמר "זו טענתנו הניצחת, ואותה נתנו לאברהם כנגד בני עמו. אנו מרוממים במעלות את כל אשר נחופץ. ריבונך חכם ויודע.* הענקנו לו את יצחק ויעקב והנחינו כל אחד מהם, ואת נוח הנחינו לפני כן. ומזרעו – את דוד ושלמה ואיוב ויוסף ומשה ואהרון – כך נגמול למיטיבים -* ואת זכריה ויוחנן וישוע ואליהו – כל אחד נמנה עם הישרים- * ואת ישמעאל ואלישע ויונה ולוט. כל אחד מהם רוממנו מכל שוכני העולמים,* וגם כמה מאבותיהם וצאצאיהם ואחיהם. ובחרנו אותם והנחינו אותם אל אורח מישרים" (סורת המקנה:87-83).


אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש "אמרו, מאמינים אנו באללה ובאשר הורד אלינו ממרומים, ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם, לא נפלה איש מהם, ומתמסרים אנו לו." (סורת הפרה:136).


אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " אשר לישמעאל ואדריס וד'ו אלכפל, כולם היו בעזי הרוח" (סורת הנביאים:83).

ישנם נביאים ושליחים אחרים שלא נזכרו בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "מלבדם שלחנו שליחים אשר כבר סיפרנו לך עליהם ושליחים אשר לא סיפרנו לך עליהם. ועם משה דיבר אללה פנים אל פנים"(סורת הנשים:164).

 


אללה יתעלה היה שולח שליחים ונביאים לעתים קרובות כדי להדריך את האנשים לעבודת אללה היחיד, השליחות  של כל הנביאים והשליחים קראה לעבודת אללה לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הקמנו בכל אומה שליח למען יאמר, עבדו את אללה ורחקו מן השיקוצים. כמה מהם הנחה אללה, ועל אחרים נגזר בצדק לתעות. קומו והתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים" (סורת הדבורה:36).


החוקים והמנהגים של האומות היו שונות זה מזה,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הורדנו אליך ממרומים את הספר למען יגלה את האמת, ויאשר את הספרים אשר נגלו לפניו ויהיה נאמן לשומרם. על כן שפוט ביניהם על- פי כל אשר הוריד אללה ממרומים, ואל תיטה אחר משוגות לבם לסור מן האמת אשר נגלתה בפניך. לכל אחד בכם נתנו חוק ומנהג. ואילו חפץ אללה היה עושה את כולכם אומה אחת, ואולם חפץ הוא לבחון כיצד תנהגו בכל אשר נתן לכם. על כל שאפו להיות ראשונים במעשים טובים, כי אל אללה תשובו כולכם, ואז יודיעכם את כל הדברים אשר נחלקתם בהם" (סורת השולחן:48).


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הוא אחרון הנביאים אשר נשלח לכל האנושות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מוחמד אינו אב לאיש מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים, אללה יודע כל דבר" (סורת המחנות:40 ).


השליחים של אללה יתעלה קראו לאנשים להאמין בקיומו של אללה יתעלה הראוי לעבדותו הדבר שמוביל לאושר הרוחני והשלום הנפשי, אללה יתעלה הבהיר את זה לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כאשר אמר " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים" (סורת העלייה לרגל:107). 


ההוכחה על כך שהאדם המאמין מרגיש באושר ובשלום הנפשי היא התפשטות הדאגה והבלבול בחברות אשר מכחישות את קיומו של אללה יתעלה, האנשים בחברות אלה השתמשו במשקאות חריפים והתמכרו לסמים במטרה למלא את החלל הרוחני שאולי דוחף אותם להתאבד בעוד שהאימונה בקיומו של אללה הבורא ישתבח שמו ויתעלה והציות לו עלולים להוביל את את האדם להשיג את האושר והשלום הנפשי.

Previous article Next article

Related Articles with תחילת השליחות של הנביאים והשלחים

 • אברהם עליו השלום

  Site Team

  הנביא אברהם עליו השלום הוא אבם של כל הנביאים,  נולד לו  שני בנים הם הנביא ישמעאל ויצחק שהם אביהם של רוב

  25/08/2014 1767
 • המשמעות של ייחוד אללה

  Site Team

  זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר

  04/06/2014 1665
 • מה היא החשיבות של התפילה ؟

  Site Team

  מה היא החשיבות של התפילה ؟   התפילה היא הפולחן החשוב ביותר לאחר הצהרה על ההידבקות בשני עקרונות היסוד של

  07/01/2011 3306
הידיעה אללהIt's a beautiful day