איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?


Site Team

איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?

שאלה : איך להאמין בספרים של אללה יתעלה? 

התשובה היא: להאמין שישנם כמה ספרים שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוריד אותם לנביאים שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר בספרים אלה את הוראותיו, הבטחותיו ואזהרותיו לעבדים שלו, ספרים האלה הם דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר הוריד אותם על ידי ההתגלות, מבין הספרים האלה התורה, אוונגליון, ספר תילים " זבור" והקוראן הקדוש.

שאלה : איך אתה מאמין בתורה?

התשובה היא: אני מאמין כי התורה הוא אחד הספרים של אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר הוריד על הנביא משה עליו השלום שאללה יתשבח שמו ויתעלה דיבר איתו, כדי להבהיר את ההוראות של אללה יתעלה ואת האימונה הנכונה בנוסף לבשר בבואו של נביא מבני ישמעאל הוא הנביא שלנו, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, ולהבהיר שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום יבוא בשליחות חדשה שתדריך לדרך האמת.

שאלה : איך המדעינים מאמינים בתורה שנמצאת כעת בידם של אנשי הספר?

התשובה היא: המדעינים מאמינים שהתורה הנמצאת כעת בידם של אנשי הספר סולפה,  הדבר שמעיד על כך הוא שאין בתורה דבר שמעיד על גן עדן או גיהנום, תחיית המתים והתגמול למרות שהדברים האלה נחשבים לדברים החשובים ביותר אשר נזכרים בספרים האלוהיים, דבר שמעיד על כך שהתורה סולפה הוא שמותו של הנביא משה עליו השלום נזכר בפרק האחרון בתורה, אבל במציאות התורה עליו, איך יכול הוא לכתוב בהיותו מת ? .

שאלה : איך אתה מאמין בזבור " ספר תהלים"?

התשובה היא: אני מאמין שספר זבור "ספר תהלים" הוא אחד הספרים של אללה ישתבח שמו ויתעלה שהורד על הנביא דוד עליו השלום, ספר תהלים הוא ספר של תפילות, תרגילי תפילה והטפה ואין בו כל הוראות דתיות מכוון שאללה ישתבח שמו ויתעלה צוה לנביא דוד עליו השלום להאמין בתורת משה.

Related Articles with איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?

הידיעה אללהIt's a beautiful day