ההיסטוריה של האימונה כפי נזכרה בקוראן


Site Team

Article translated to : العربية

ההיסטוריה של האימונה כפי נזכרה בקוראן

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על כך שברא " אדם " עליו השלום מושלם, ולאחר מכן הפיח בו רוח ושכן אותו בגן עדן, אללה יתעלה התיר לאדם ואשתו לאכול מגן עדן חוץ מעץ אחד, אלא שהשטן פיתה אותם לאכול מהעץ. אדם ציית לו והפקיר את הוראתו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה העניש אותם והורידם מגן עדן לארץ, לפני ההורדה, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח לו שישלח לו ולצאצאיו מי שידריכו אותם כדי שיוכלו להכיר את אללה יתעלה. אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אמרנו, הוי אדם, שכון אתה ואשתך בגן, ואכלו שניכם מפריו בשפע מכל אשר תרצו, אך אל לכם לקרב אל העץ הזה פן תהיו בני העוולה. * ואולם השטן הסיט את שניהם מעליו והוציאם מכל  אשר היו שרויים בו. אמרנו, רדו והיו אויבים זה לזה, ובארץ תשבו ותתענגו זמן- מה. * אדם קיבל מילים מעם ריבונו, והוא שב מכעסו עליו, כי רוצה הוא בתשובת עבדיו ורחום. * אמרנו, רדו מכאן יחדיו, ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך הישר, הן כל ההולך בדרכו הישרה, לא ייפול עליו פחד ולא יצטער. * אשר לכופרים ולמכחישים את אותותינו, יורשי האש הם, ולנצח יהיו בה" (סורת הפרה: 39-35).

אללה ישתבח שמו אומר: " אמר (אללה), רדו מכאן שניכם יחדיו, והיו אויבים זה לזה, ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך הישר, כי אז יתעה כל ההולך בדרכי הישרה, ולא תמצאו תלאה.* ואולם כל הפונה עורף לתוכחתי, ימצא את מחייתו בדוחק, וביום תחיית המתים נאספהו (מן הקבר) עיוור. * אז יגיד, ריבוני, מדוע אספתני עיוור? הן הייתי פיקח! * יגיד(אללה), כך! כי ניתנו לך אותותינו ואתה שכחת אותם, על כן היום ישכחוך.* כך נגמול למתהולל אשר לא האמין באותות ריבונו. אכן עונש העולם הבא כבד ונצחי מכל." (סורת ט.ה: 126-123  ).

הדור הראשון של האנושות היה מאמין באמונת היחוד

אדם ירד לאדמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה הקים מצאצאיו אומה שהאמינה בייחוד אללה כמו שאללה יתעלה דווח לנו על כך בספרו הנשגב, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " האנשים היו כולם בני אומה אחת, ואז שלח אללה את הנביאים להיות מבשרים ומזהירים, והוריד ממרומים את הספר למען תתגלה האמת, ולמען ישפטו בין האנשים בכל אשר נחלקו בו. אלה אשר קיבלוהו שבו ונחלקו לאחר שניתנו להם האותות הנירים, וזאת בשל רשעה שנפלה בינותם. אחר הנחה אללה את המאמינים אל האמת אשר נחלקו בה, (והם מצאוה) כאשר הרשה. אללה מנחה את אשר יחפוץ אל אורח מישרים." (סורת הפרה: 213 ), (אחד אנשים שאל את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום: האם אדם היה נביא? הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: כן, האיש אמר : כמה בינו לבין נוח?, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: עשר מאות של שנים) מסופר על ידי אבו חאתם בן חיאן.

נזכר בצחיח אלבוכרי כי בן עבאס אמר ( התקופה בין אדם לנוח עשר מאות שנים, שכולם היו על דת האיסלאם) בכך, תהי התקופה בין אדם לנוח אלף שנים, אולי שהתקופה בין אדם לנוח עשויה להיות יותר מזה מכוון שבן עבאס תאר את התקופה הזאת כתקופת של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " מה רבים הדורות אשר הכחדנו אחרי נוח, " (סורת המסע הלילי: 17).

לאחר שהאנשים היו אומה אחת אירעה הסטיה, הסטיה הראשונה שאירעה היתה ההפרזה בכבוד הצדיקים, והעלאתם למעמד האלוה, נזכר בצחיח אלכוכרי שבן עבאס פרש את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה: " נוח אמר, ריבוני, הם המרו את פי והלכו בעקבות אלה אשר רכושם ובניהם לא הוסיפו להם דבר זולת אבדון * הם חרשו מזימה נוראה, * ואמרו, אל תיטשו את אליכם, אל תיטשו את ווד, סואע, יגות, יעוק, ונסר" (סורת נוח:23-21), הוא אמר: השמות האלה הם שמות לאנשים טובים מאומת נוח עליו השלום, לאחר שנפטרו השטן השרה לבני עמיהם להקים אלילים על שמם במקומות שבהם היו יושבים, הם עשו את זה אבל לא נעבדו אלא לאחר שנפטרו האנשים האלה .

זאת היא הסטיה הראשונה מדרך היחוד בהיסטוריה האנושית, אללה ישתבח שמו ויתעלה שלח להם את שליחו הראשון הנביא נוח עליו השלום לאמת את הבטחתו לאדם עליו השלום ישלח נביאים ויוריד ספרים להדריך את האנושות.

ההוכחה שנוח עליו השלום היה רשאון השליחים היא מה שנזכר בחדית הנביא מוחמד עליו השלום שבו אמר " האנשים ילכו לנוח עליו השלום לאחר שהלכו לאדם עליו השלום ויגידו לו :הוי נוח, אתה ראשון השליחים על האדמה ואללה כינה אותך עבד מכיר טובה), הפסוקים הקוראניים בספרו של אללה יתעלה מעידים באופן ברור שנוח עליו השלום קרא למונותאיזם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:" שלחנו את נוח אל בי עמו, והוא אמר, בני עמי, עבדו את אללה כי אין לכם אלוה מבלעדיו. חושש אני פן יבואכם עונשו של יום הרה גורל" (סורת ממרום החומה:59), אללה יתעלה אומר גם בקוראן הקדוש: " שלחנו את נוח אל בני עמו- באתי להזהירכם ברורות,* כי לא תעבדו אלא את אללה. חושש אני פן יבוא עליכם עונש ביום מר ונמהר." (סורת הוד:26), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש גם " שלחנו את נוח אל בני עמו, והוא אמר, בני עמי, עבדו את אללה, כי אין לכם אלוה מבלעדיו. הלא תהיה בכם יראה?" (סורת המאמינים:23).

האנשים החלשים הם אשר נענו לקריאת היחוד של הנביא נוח עליו השלום בעוד שהאליטה והמנהגים שחושבים שהם שפויים בדעתם התכחשו לקריאה הזאת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמרו נכבדי בני עמו, סבורים אנו כי אתה שרוי בתעייה גמורה." (סורת ממרום החומה: 60), הם אמרו לו עוד:  " אמרו נכבדי בני עמו הכופרים, אנו סבורים כי אינך אלא בשר ודם כמותנו, ורואים אנו כי רק העלובים אשר בינינו הולכים עמך, וזאת רק למראית עין. איננו רואים כי יש לכם מעלה כלשהי על פנינו, ואנו חושבים כי שקר בפיכם" (סורת הוד: 27), הם התפלאו שאללה ישתבח שמו ויתעלה שלח להם אדם כמוהם ואמרו: " אנו סבורים כי אינך אלא בשר ודם כמותנו" (סורת הוד:27), אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " שלחנו את נוח אל בני עמו, והוא אמר, בני עמי, עבדו את אללה, כי אין לכם אלוה מבלעדיו. הלא תהיה בכם יראה?* אמרו נכבדי בני עמו הכופרים, אין זה אלא בשר ודם כמותכם הרוצה להתנשא עליכם. אילו חפץ אללה, היה שולח מלאכים ממרומים. לא שמענו כי היתה כזאת בקרב אבותינו הראשונים." (סורת המאמינים: 24-23), הם בקשו ממנו לגרש את האנשים החלשים והמסכנים שהלכו בעקבותיו והוא סירב את בקשתם.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " בני עמי, איני מבקש מכם תשלום על כך, וכל שכרי על אללה, ואין בדעתי לסלק מעלי את המאמינים. הם עתידים לפגוד את ריבונם, ואולם אתם נראים לי אנשים נבערים" ( סורת הוד: 29).

הזמן עבר והווכוח בינהם לבינו נמשך לתקופה ארוכה כפי שאמר אללה ישתבח שמו ויתעלה בספרו הנשגב" שלחנו את נוח אל בני עמו, והוא חי ביניהם תשע מאות וחמישים שנים, והנה פקד אותם המבול בעודם בני עוולה" (סורת העכביש: 14), הנביא נוח עליו השלום התפלל לאללה למחות אותם מעל פני האדמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אמר נוח, ריבוני, מחה מעל פני האדמה כל תושב מן הכופרים.* אם תשאירם, יתעו את עובדיך ויולידו רק פושעים וכופרים." (סורת נוח: 27-26), אללה ישתבח שמו ויתעלה השמיד אותם במבול, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " זאת בני עמו של נוח (השמדנו), כי הכחישו את אזהרות השליחים. הטבענו אותם ועשינו אותם אות לאנשים, והכינונו עונש כבד לבני העוולה." (סורת הפורקאן: 37), אללה ישתבח שמו ויתעלה הציל את נוח והמאמינים ברחמיו, האדמה הפכה לפנויה מבני העוולה ולא נשאר אלא המאמינים ביחודו של אללה יתעלה.

כאשר סטו מהיחוד, אז, אללה יתעלה שלח להם שליחים, אללה יתעלה אומר: " אז הקמנו דור אחר תחתיהם, * ושלחנו אליהם שליח מקרבם, למען יגיד, עבדו את אללה, כי אין לכם אלוה מבלעדיו. הלא תהיה בכם יראה?" (סורת המאמינים: 32-31).

כך, המשיכו הרחמים של אללה ישתבח שמו ויתעלה על בני אדם, וככל שסטו ישלח להם מי שידריך אותם לדרך הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " אחר שלחנו את שליחינו זה אחר זה, וכל אימת שבא שליח אל אחת האומות, הכחישו את אזהרותיו. העברנו אותן מן העולם זו אחר זו ושמנו אותן לשיחה בפי כל. כן יאבדו האנשים אשר לא יאמינו!" (סורת המאמינים: 44).

זה נוא הסיפור האמיתי של האנושות, סכסוך ארוך בין האמת לבין שקר, בין השליחים שקוראים להדרכה ואמת לאלה המתרחקים מהיחוד והדובקים באימונות השווא שלהם. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האם לא שמעתם את אשר אירע לבני הדורות שהיו לפניכם – בני עמו של נוח ובני עאד ותמוד, ואלה שהיו אחריהם, אשר רק אללה מכירם? השליחים אשר נשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים, ואולם הם נשכו את כפות ידיהם ואמרו, כופרים אנו באשר נשלחתם למסור, ויש בלבנו ספק וחשד בדבר אשר תקראו לנו להאמין בו.* אמרו להם השליחים, היש ספק באללה יוצר השמים והארץ? הוא קורא לכם למען יסלח לכם על חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         אשר עבדו אבותינו. הביאו לנו אסמכתא ברורה." (סורת אברהם: 9 -10).

אם נהרהר בקריאת השליחים שנזכרה בקוראן הקדוש, אז, יתברר לנו את העובדות הבאות:

ראשית:כי אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את האדם מלכתחילה למטרה מסוימת, היא לעבוד את אללה יתעלה.

שנית:אללה ישתבח שמו ויתעלה הודיע לאדם על עצמו מתחילה ולא עזב אותו להכיר את ריבונו על ידי ההרהור אלא ששלח לו שליחים, השליחים האלה היו רבים עד כדי כך שהודיעו לכל האנושות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " שלחנוך לגלות את האמת ולהיות מבשר ומזהיר. אין אומה אשר לא קם בה מזהיר." (סורת היוצר: 24), לכן, אנו לא יודעים את שמותיהם של כל הנביאים והשליחים, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " כבר לפניך שלחנו שליחים. על כמה מהם סיפרנו לך, ועל כמה לא סיפרנו. שום שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה. וכאשר יקום דבר אללה, ייערך משפט צדק, והשוגים בהבל ילכו לאבדון" (סורת הסולח: 78), דבר שמעיד על כך שהאומות אשר לא האמינו בשליחים שנשלחו להם יכירו ביום תחיית המתים שהם מסרו את השליחות שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " והוא יחשב להתפוצץ מזעם. כל קבוצה אשר תושלך אל תוכו, ישאלו שועריו, האם לא בא אליכם כל מזהיר?* יגידו, אמנם כן, בא אלינו מזהיר, אך אנו הכחשנו ואמרנו, לא הוריד אללה דבר ממרומים, ואתם שרויים בתעייה גדולה." (סורת המלכות: 8 - 9).  

שלישית:השליחות של כל הנביאים היא אחת, מכוון שמקור השליחיות אלו הוא יחודו של אללה יתעלה ולהדריך את האנשים לעבוד את אללה ישתבח שמו.

רביעית:הדת של כל השליחים היא דת האיסלאם, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " כל המבקש לו דת אחרת מלבד האיסלאם, לא יקובל ממנו, ובעולם הבא ילך לאובדן" (סורת בית עמרם: 85), הנביא נוח עליו השלום אומר: " צוויתי להיות מהמוסלמיים" (סורת יונה: 72), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר על התורה בקוראן הקדוש: " הורדנו את התורה ממרומים, ובה הדרכה ואור. על-פיה היו הנביאים אשר התאסלמו חורצים משפט ליהודים" (סורת השולחן: 44), אללה יתעלה צווה את הנביא אברהם באיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ריבונו אמר לו, התאסלם! אמר, מתאסלם אני לריבון העולמים.* אברהם ציווה זאת לבניו, וגם יעקב: בני, אללה בחר למענכם את הדת, והיו מתאסלמים בטרם מותכם" (סורת הפרה: 132-131).

כאשר שאל יעקב את בניו על האלוה שלהם לאחריו, הם אמרו: " האם נכחתם בנטות יעקב למות, כאשר אמר לבניו, למי תעבדו לאחר מותי? אמרו, נעבוד לאלוהיך ולאלוהי אבותיך, אברהם וישמעאל ויצחק. נעבוד לאל אחד ונהיה מתמסרים לו." (סורת ההצהרה: 133), מלכת שבא אמרה: "אמרו לה, היכנסי אל הארמון. כראותה אותו חשבה כי ניצב הוא במים, על כן חשפה את שוקיה. אמר (שלמה) זהו ארמון אשר לוטש ורוצף זכוכית. אמרה, ריבוני, גרמתי עוול לעצמי, ועתה מתמסרת אני עם שלמה לאללה ריבון העולמים." (סורת הנמלים: 44), הנביא יוסף עליו השלום היה מתפלל לאללה: " ריבוני, נתת לי מלכות ולימדתני את פשר סיפורי (החלומות). אתה יוצר השמים והארץ. אתה מגיני בעולם הזה ובעולם הבא. אסוף את נשמתי בעודי מוסלמי, וספחני אל הישרים." (סורת יוסף:101).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר על היהודים: " כיוון שהפרו את בריתם, קיללנו אותם והקשינו את לבם. הם מטים את המילים ומוציאים אותן מהקשרן, ושכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ולעולם לא תחדל לווכח כי בוגדים הם, חוץ ממתי מעט. מחל וחוס עליהם, כי אללה אוהב את המטיבים." (סורת השולחן: 13), אללה ישתבח שמו ויתעלה על הנוצרים: " גם הם אומרים, נוצרים אנו, כרתנו ברית, ואולם הם שכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ואז זרענו איבה ושנאה ביניהם עד יום תחיית המתים. אז להם יודיע אללה את אשר עשו. " (סורת השולחן: 14), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר על סטייתם מדרך היחוד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הם לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבלעדי אללה, ואת המשיח בן מרים. ואולם לא צוו לעבוד בלתי אם אלו אחד. אין אלוה מבלעדיו. ישתבח שמו ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לי." (סורת הצהרה: 31).

לכן, השליחים מתכחשים ל&#

Next article

Related Articles with ההיסטוריה של האימונה כפי נזכרה בקוראן

 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7867
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 2061
 • התועלות של האימונה בספרים

  Site Team

  -  האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם

  07/06/2014 1992
הידיעה אללהIt's a beautiful day