משמעות האמונה באללה


Site Team

משמעות האמונה באללה

 

האמונה באללה היא הדבר הראשון מעקרונות האמונה, כי אם היא העיקר הבסיסי שבגללו ברא אלל את השמים ואת הארץ, וברא את גן עדן והגיהנום, וברא את בני האדם. הוא אומר בקוראן הקדוש: " לא בראתי את בני האדם ואת השדים כדי יעבדוני " ( סורת הרוחות : 56).

הכרת אללה ישתבח שמו וההכרה לו בריבונות ובאלוהות וההכרה בשמותיו היפים הם עמודי התווך של האמונה באללה . על המוסלמי להבין את כל העקרונות הללו ולהכיר בהן ובכל הדברים הקשורים באללה כדי תהיה אמונתו שלמה ... הנה אני זוכר כמה מעקרונות אלו בפירוט :

משמעות האמונה : היא מושג המציין את ההכרה באללה כריבון ואלוה אחד ויחיד בלב ובפועל,  וכאן יש לומר כי על האדם קודם כל שיכיר באללה וירגיש את זה בלבו ואחר כך עליו לתרגם את ההרגשה הזו לפועל, להתפלל, לצום, לעלות לרגל, ולשלם זכאת, וכגון .

על האדם גם שיכיר באללה כאלוה נקי מכל פגם, ויכיר בו באלוה הכל יכול ויאמין שהוא אשר ברא אותו ואת כל בני האדם וכי הוא המפרנס כל בני האדם .

וגם על האדם להכיר בגזרת אללה (גזרת שמים) ולהכיר שכל דבר קורה לנו ולכל האנשים אללה הוא אשר גזר אותו עלינו ... והוא כתב את זה לפני בואנו לעולם הזה .

במילה אחרת יש להכיר כי אללה הוא הוא הפועל האולטימטיבי ביקום: הבורא, המנהל, המפרש, המפרנס, המחייה, הממית, והמשקם, וכל המעשים האחרים, הוא אשר מנהל אותם ללא שותף .

הקוראן הקדוש ציין את זה במקומות רבים, ובכל סורותיו נזכרו עקרונות האמונה באללה, ובכל תפילה קורא המוסלמי סורת הפתיחה:

" בשם אללה הרחמן והרחים

התהילה לאללה ריבון העולמים,

הרחמן הרחים

מלך יום הדין

אותך נעבוד ועליך נשענים

הניח אותנו לאורח מישרים

אורחם של אלה אשר נטית להם חסד,

לא של אלה אשר ניתכה החמה עליהם,

ולא של התועים. " (סורת הפתיחה )

ויש גם הסורה הקטנה ביותר בקוראן הקדוש, סורת "טוהר האמונה":

" אמור, הוא אללה אחד

אללה הוא עד,

לא ילד ולא הולד,

שווה לו אין גם אחד " (סורת טוהר האמונה)  

ברור שסורה זו מציינת את הצורה האמיתית לאיחוד אללה ישתבח שמו .

 

Previous article Next article

Related Articles with משמעות האמונה באללה

 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 2060
 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7866
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day