אנשים שאללה מקבל את התפילות שלהם


Site Team

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " שלושה תפילות שאללה מקבל אותן ללא ספק, התפילה של המקופח, התפילה של הנוסע והתפילה של האב לבן שלו".

( מסופר על ידי את-תרמזי)

 

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " ישנם שלושה אנשים שאללה ישתבח שמו ויתעלה מקבל את התפילות שלהם האדם הצם עד שישבור את הצום, המנהיג הצודק והאדם המדוכא, אללה ישתבח שמו ויתעלה נשבע כי יענה לא אפילו אם לאחר זמן רב".

( מסופר על ידי את-תרמזי)

Previous article Next article

Related Articles with אנשים שאללה מקבל את התפילות שלהם

הידיעה אללהIt's a beautiful day