האלוה באסלאם

Site Team
Article translated to : العربية English Español Italiano

האלוה באסלאם

המוסלמים מאמינים באל אחד ללא שותף, וקוראים לו שמות רבים הבולט מהם הוא "אללה". הוא הבורא, והוא ישתבח שם את יסודי הייחוד בקוראן הקדוש, הוא אומר:   "אללה, אין אלוה מבלעדיו, חיי וקיים, תנומה לא תאחז בו ולא שינה, לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה, כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם, הוא העלוין והנשגב"

(סורת הפרה : 250 ) הפסוקים אלה מעידים על הדמות של  אללה באסלאם, שאין   אלוה בלעדיו, ואין לו שותף, החיי שאינו מת, והמשגיח על כל דבר .

הכרת אללה באסלאם נחשבת לשורש של הדת והעקרון של היחוד, והיא החובה הראשונה המוטלת על כל מוסלם, בפרק היחוד בספר צחיח אל בוח'ארי נזכר כי כאשר שלח הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום את מועז בן ג'בּל ירצהו אללה לעם תימן אמר לו: " קודם כל קְרא להם לייחד את אללה ולהאמין בו כאל אחד ויחיד ללא שותף, וכשיכירו את אללה קְרא להם להתפלל חמש התפילות שאללה ציווה עליהם " דבר זה מבהיר כי הכרת אללה היא השער שחובה על כל מוסלמי ומאמין ביחוד להיכנס ממנו לדת.

המוסלמים מפארים ומקדישים את אללה, אללה צווה המוסלמים שלא יקללו את האלים של הכופרים כדי שלא נתן לכופרים את הזכות לקלל את אללה, המוסלמים מקפידים להלל ולשבח את אללה בגלל שזה מקרב את העבד לאלו, ונחשב לעדות והכרה בחסדים של הבורא .

המוסלמי מחויב להאמין שאין אל מלבעדי אללה , ולהיות מסור בעבודתו, ולא ישתף עימו בעבודה שום חפץ. המוסלמי אוהב את אללה יותר מאשר כל דבר אחר ומציית לו בהוראות ובאיסורים .

 

Previous article Next article

Related Articles with האלוה באסלאם

 • סיכום

  Site Team

  הסיכום של מה שהסברנו לעיל הוא: האסלאם אינו דת עיוורת, שאינה לוקחת בחשבון את המצב של האנשים, וענייני חייהם

  30/03/2014 150
 • ריבון היהודים והנוצרים

  Yousef Estes

  ריבון היהודים והנוצרים   האם האלוה של המולסמים הוא אותו האלוה של היהודים והנוצרים? התשובה היא : כן

  19/11/2009 20151
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
הידיעה אללהIt's a beautiful day