ההוכחה של הסדר


Site Team

Article translated to : العربية

הסדר, השלמות וההערכה בעולם הזה מקיפות את כל הבריות לאללה יתעלה, כיוון שהיקום מסודר ומאורגן היטב, הסדירות של היקום קשורה ברצונו ויכולתו  של אללה יתעלה, הימשכו של היקום בצורה הזאת תלוי ברצונו של אללה יתעלה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ההרים ייראו לך קופאים על מקומם, אך הנה יימוגו כימוג הענן. זהו מעשה אללה המפליא לעשות כל דבר. הוא מכיר את מעשיכם לפני ולפנים." (סורת הנמלים:88).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אשר לו מלכות השמים והארץ, ולא הוליד בן ואין לו שותף במלכות, וברא כל דבר ותיכנו היטב." (סורת הפורקאן:2).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " בראנו כל דבר על-פי גזרתנו" (סורת הירח:49).

לכן אין כל שיבוש ובלגן אלא שמערכת מדויקת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " לא בראנו לבטלה את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם. כך ידמו הכופרים. אבוי לכופרים מפני האש." (סורת צ:27). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב: "האומנם סברתם כי בראנו אתכם לשם שעשוע, וכי לא תשובו אלינו?" (סורת המאמינים:115).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את הדייקנות של המערכת הקוסמית, אללה יתעלה עשה את היקום בתור נס המעיד על קיומו, יכולתו, הידע וחוכמתו של אללה הבורא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "  הלילה הוא אות להם: אנו קולפים מעליו את היום, והנה בחשכה שרויים הם.* והשמש: היא נעה במסילתה עד התחנה אשר יודעה לה. כך תיכן האדיר והיודע. * וללבנה קבענו שלבים, עד כי תשוב ותיעשה מקומרת כענף דקל זקן.* השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את היום. כולם משייטים בגלגל הרקיע." (סורת י.ס:37-40).

ההוכחה של הסדר תוליה בהוכחת הבריאה, אלא שהוכחת הבריאה ברורה יותר כיוון שהבריאה מצטיינת בהמצאה, ארגון ושליטה.

ההוכחה של סדר היקום היא אחת ההוכחות שנתפסות על ידי המוח האנושי ומקבל אותה בקלות משום שהבנת ההוכחה הזאת לא צריכה להפעיל את המוח והמחשבה או לצלול בעומק התהומי של ראיות הגיוניות, כיוון שזו אגרת מאללה יתעלה, אשר יודע את טבע הנפש האנושי, חוכמתו האלוהית של אללה יתעלה מחייבת לפנות בדבריו לכל האנשים על ידי ההוכחה הקלה והפשוטה ביותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "  עוד נראה הם את אותותיו בכל קצות הארץ ובהם עצמם, ואז יתברר להם כי אמת הוא, האין די בכך שריבונך עד לכל דבר?" (סורת המוצגים אחד אחד:53).

אם האדם הבחין בעולם של גלגל הרקיע וכוכבי הלכת, אז יראה את הנסים והנפלאות של הבריאה בולטים בצורה ברורה, וההוכחות של הסדר והשלמות גלויות לעין, כיוון שהם עובדים לפי מערכת קבועה שאין בה כל הפרעה, כל כוכב הולך בציר קבוע, הסיבוב שלו קבוע בזמן מסוים, לכל כוכב עושה משימה מסוימת כפי שהקציב אללה יתעלה. ללא כל הפרעה או שיבוש כיוון שזה גזר דינו של אללה האדיר והחכם.

Related Articles with ההוכחה של הסדר

הידיעה אללהIt's a beautiful day