הסבלנות


Site Team

הסבלנות היא אחד המוסרים הנשגבים ביותר, והיא נחשבת לדוגמה טובה לכל האנשים הטובים. אללה סיפר על הנביא יעקוב עליו השלום כאשר הילדים שלו טענו שזאב אכל את יוסף (בנו האהוב): " הם הביאו את כותנתו ועליה דם כוזב. אמר, אין זאת כי לבכם השיאכם לעולל דבר מה- ואולם עלי לעמוס בעוז רוח, ואללה ישעי מפני הדברים אשר תתארו. " (סורת יוסף : 18 )

אללה סיפר גם כן על יעקב, ומה שאמר לאחר אחר חזרת הבנים שלו מן מצרים בלעדי האח הקטן שלהם: " אמר, אין זאת כי השיאכם לבכם לעלול דבר- מה, ואולם לעמוד בעוז רוח אולי יואיל ריבוני להחזיר אלַי את שניהם גם יחד. הן הוא היודע והחכם" (סורת יוסף : 83)

וזה מהסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום והחברים שלו ירציהם אללה כאשר סבלו את העינוי של הכופרים משבט קוריש ...  אללה ישתבח שמו דיבר על הדבר הזה בספר הנשגב: " לא יהיו מעשיכם טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב. המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום האחרון ובמלאכים ובספר ובנביאים, והמעניק מרכושו על אף היותו אהוב עליו, לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך בדרכים ולקבצן. ולשחרור עבדים: והמקיימים את התפילה והנותנים זכאת, ומקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם, והעומדים בעוז באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה, אמת בפיהם והם היראים." (סורת הפרה : 177)   

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם הוא: " כל דברי חייו של מובלמי הם טוב לו, אם קרה לו משהו טוב הוא מודה לאללה ויהיה זה טוב בשבילו, ואם קרה לו משהו רע והוא סבל אותו היה זה טוב בשבילו ".

(מסופר על ידי מוסלם)

אובַּי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: כל אשר קורה למוסלמי אם זה חלה או דאג או נפגע או תער אפילו הקשון אם דקר ממנה אללה מכפר בהם על החטאים שלו".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

לסבלנות יש שלושה סוגים:

 • הסבלנות על המשמעת לאללה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הנשגב: " לעוזי הרוח ישולם שכרם במלואו ובלא חשבון" (סורת החבורות : 10)
 • הסבלנות על האיסורים של אללה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " מי שעזב משהו למען אללה, אללה מחליף אותו בדבר יותר טוב ממנו"
 • הסבלנות על האסונות שנכתבו עלינו, אללה אומר:  " אשר בפקוד אותם אסון, יגידו, אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב. * כל אלה , יישא ריבונם את תפילותיו עליהם ואת רחמיו, והם מישירים לכת" (סורת הפרה : 156 - 157).
Previous article Next article

Related Articles with הסבלנות

 • יצירת השמים והארץ

  Site Team

  אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי ברא את השמיים והארץ בשישה ימים ולא פקד אותו יגע , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "

  23/08/2014 2047
 • ישנם שלושה סוגים של סבלנות

  Site Team

  הסוג הראשון: הסבלנות על מעשי הפולחן והוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עליכם השלום

  23/06/2014 2329
 • הסבלנות של האיסלאם לגבי העלייה לרגל

  Site Team

  אחת המטרות של מצוות העלייה לרגל היא איחוד אללה ישתבח שמו ויתעלה שבמהלכה כל המוסלמים אשר מקיימים את מצוות העלייה

  09/12/2013 1774
הידיעה אללהIt's a beautiful day