העדיפות של שינון כמה סורות מהקוראן הקדוש

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " את מי ששנן את עשרת הפסוקים הראשונים של סורת "המערה" (سورة الكهف), יהיה מחוסן מפני משיח השקר"

( מסופר על ידי את-תרמזי)

אנו מבקשים מאללה  שיגן על כל המוסלמים מפני משיח השקר.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו על העדיפות של סורת המלכות כאשר אמר: " ישנה סורה של שלושים פסוקים בקוראן  הקדוש שסלחה לקורא לה עד שנכנס לגן עדן".

( מסופר על ידי אבו דווד)

יתר על כן, הנביא מוחמד עליו השלום דיווח לנו על העדיפות של פסוק "הכסא" בסורת הפרה בקוראן הנשגב, הנביא עליו השלום אמר: "מי שקרא את הפסוק של "אלכורסי" שבו אמר אללה יתעלה " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכלו להכיל את הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים והארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב." (סורת הפרה:255).

אללה יגן עליו מפני השטן ולא יכול לגעת בו  עד הבוקר".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שקורא את שני הפסוקים האחרונים של סורת הפרה בלילה, אללה יגן עליו מפני כל הרע".

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " השליח מאמין באשר הורד אליו ממרומים מעם ריבונו, וכן גם המאמינים. הכל מאמינים באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו ואומרים, לא נפלה איש משליחיו. הם אומרים, נשמע ונעשה: מייחלים אנו למחילתך, ריבוננו, וסוף כולם לשוב אליך.* אללה לא יטיל על הנפש לשאת יותר מכפי יכולתה, ושכרה שמור לה כפי פעולה, ועונשה שמור לה כפי מעלליה. ריבוננו, אל תדוננו לכף חובה אם נשכח או נטעה. ריבוננו, אל תטיל עלינו נטל כפי שהיטלתי על אשר היו לפנינו. ריבוננו, אל תטיל עלינו לשאת את אשר נבצר מכוחנו. מחל לנו, סלח לנו ורחם עלינו. מגיננו אתה, על כן עזור לנו לגבור על האנשים הכופרים". (סורת הפרה: 285 .(286-

Previous article Next article

Related Articles with העדיפות של שינון כמה סורות מהקוראן הקדוש

הידיעה אללהIt's a beautiful day