הציות לנביא מוחמד (עליו ברכה ושלום)

Site Teamהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא הדוגמה והמופת לכל המוסלמים, אנו מפיקים את הטוב וההצלחה מהליכה בעקבותו של הנביא מוחמד עליו השלום, בעוד שאנו מפסידים את העולם הזה והעולם הבא במקרה שהפרנו את הוראותיו.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "  שליח אללה הוא הדוגמה והמופת לכם, לכל המייחל לאללה וליום האחרון, והמרבה להזכיר את שם אללה."

(סורת המחנות:21).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: "כל הנשמע לשליח, נשמע לאללה, וכל הפונה עורף – לא שלחנוך לשמור צעדיהם, הם אומרים, נשמעים אנו, אבל בצאתם מעליך, קבוצה אחת מהם תאמר באישון לילה דברים שונים מאשר אמרו לך, ואולם אללה רושם את אשר יגידו באישון לילה. אתה, סור מעליהם, והיסמך על אללה, כי אין סומך כאללה " ( מסורת הנשים:81-80).

המשמעת לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מובילה להשיג את הדרגה הגבוהה בגען עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הנשמעים לאללה ולשליחו – אלה יהיו עם הנביאים והצדיקים והישרים אשר אללה נטה להם חסד. מה טובה חברתם של אלה.* זו הברכה שמרעיף אללה, ואין יודע כאללה." (סורת הנשים:69).

המשמעת לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מביאה לאהבתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ומחיקת החטאים, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: " אמור, אם אוהבים אתם את אללה, לכו אחרַי, ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם. אללה סולח ורחום." (סורת בית עמרם:31).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה עלינו לציית להוראותיו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ולהתרחק מהדברים שהוא אסר עלינו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " שללים של יושבי הקריות אשר חלק אללה לשליחו יינתן רק לאללה ולשליח, לקרובי המשפחה, ליתומים, לנזקקים ולהלך בדרכם – זאת למען לא יעבירוהו ביניהם העשירים שבכם. כל שהשליח נותן לכם – אותו תיקחו, ואשר ימנע מכם – ממנו תימנעו. היו יראים את אללה, כי אללה עונש קשות" (סורת ההגליה (7 : 

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשלח להדריך את האנושות לדרך הישרה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הופיע ביניכם נביא בשר מבשרים, אשר אשמתכם מעיקה על נפשו, והוא נחוש עמכם ונוהג עם המאמינים בחמלה ורחמים, " (סורת האור:128-129).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים" (סורת הנביאים:107).

אללה יתעלה אמר גם כן: " לא שלחנו אותך כי אם להיות מבשר ומזהיר" (סורת הפורקאן:56)

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הציות לנביא מוחמד (עליו ברכה ושלום)

הידיעה אללהIt's a beautiful day