הקוראן מראה איך לייחד את אללה

Site Team

הקוראן מראה איך לייחד את אללה

קודם דיברנו על ייחוד אללה, ומשמעות האמונה באללה כאלוה אחד ויחיד, ועכשיו אנחנו עומדים על כמה פסוקים מן הקוראן אשר מורים לנו איך לייחד את אללה .

בקוראן נזכרו עשרות הפסוקים המציינים את ההודיה והשבח לאללה כאחד צורות הייחוד, וגמה לכך סורת הפתיחה שעליה דיברנו במאמר הקודם:

" בשם אללה הרחמן והרחים

התהילה לאללה ריבון העולמים,

הרחמן הרחים

מלך יום הדין

אותך נעבוד ועליך נשענים

הניח אותנו לאורח מישרים

אורחם של אלה אשר נטית להם חסד,

לא של אלה אשר ניתכה החמה עליהם,

ולא של התועים. " (סורת הפתיחה )

סורה זו מעידה על הייחוד לאללה, והפסוקים שלה מציינים את זה ובייחוד ההודיה והשבח שאינם מגיעים אלא לבורא היקום, וזה ברור באומרה: " בשם אללה הרחמן והרחים " המוסלמי מתחיל כל דברי חייו בפסוק זה ... אם הוא אוכל או שותה עליו קודם לומר: " בשם אללה הרחמן והרחים " . אם הוא לומד או עובד עליו קודם לומר: " בשם אללה הרחמן והרחים " בכל המעשים על המוסלמי לומר קודם " בשם אללה הרחמן והרחים "

גם הפסוק " התהילה לאללה ריבון העולמים," מעיד על השבח לאללה וזה אחת צורות הייחוד לאללה .  

גם בסורת " הכורעת ברך " אומר אללה ישתבח שמו: " על כן התהילה לאללה ריבון השמים ורעבון הארץ,ריבון העולמים" (סורת הכורעת ברך: 36 ) .

ההיכנעות וההתמסרות לאללה הם גם אחת צורת ייחוד אללה, זה נזכר בקוראן: " אמור, דרך הישר הניתנת מעם אללה  היא דרך הישר הנכונה, וצווינו להתמסר לריבון העולמים " (סורת אל-אנעאם : 71 ). מפסוק זה אנו לומדים כי להיות מאמינים בייחוד לאללה בלבד עלינו ללכת בדרכו שהניח לנו, ולהיכנע להוראותיו שהעביר לנו על פי נביאיו ושליחיו , ועלינו גם להתמסר לו ולא לשתף שום אלוה אחר בעבודתו .

הפניה לאללה בתפילה גם היא מציינת את ייחודו, בקוראן הקדוש אמר אללה ישתבח שמו: " אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים" (סורת אל-אנעאם : 162). מפסוק זה אנחנו לומדים כי כל מעשינו חיינו ומותינו הם לאללה, ופנייתנו לו היא הוכחה מכרעת על היותו הוא האלוה האחד והיחיד .

ההישענות על אללה היא אחת צורות הייחוד החשובות ביותר כי על האדם להכיר באללה כי הבורא היחיד והמפרנס היחיד על כן אם אנחנו שואלים עלינו רק לשאול את אללה, אם אנחנו נשענים עלינו רק להישען על אללה, וגם עלינו ללא לקחת מגן מבלעדיו, זה נזר גם בקוראן: " אמור, האקח לי מגן זולת אללה אשר יצר את השמים ואת הארץ? הן הוא המאכיל ולא המואכל. אמור, צוויתי להיות ראשון המוסלמים ואל תהיה מן הכופרים " (סורת אל-אנעאם : 14).

על כן מבינים אנו כי ייחוד האלוהות והריבונות לאללה נבנה על מסירות והעבודה השלמה לאללה בנסתר ובפומבי בצורה שלא תשתף שום אלוה אחר עם אללה ישתבח שמו . והמאמין עובד את אללה בלבד ופונה לו בלבד בתפילה ובמעשים הטובים ובכל צורות העבודה .

עבודת אללה גם היא נחשבת לאחת צורות ייחוד אללה, כי כשהאדם עובד אללה הוא בוחר בו כאלוה יחיד מבין כל האלילים השקריים שעובדים הכופרים: " הוי האנשים עבדו את ריבונכם אשר ברא אותכם ואת אלה אשר היו לפניכם , למען תהיו  יראי אללה * הוא פרש לכם את הארץ וקירה את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם. על כן ביודעכם זאת, אל תצרפו לאלוהים אחרים " ( סורת הפרה : 12 – 22 ).  

לכן, רואים אנו כי השהאדה (ההצהרה) כי אין אלוה מבלעדי אללה כוללת כל סוגי הייחוד. כי המשמעות הישירה שלה; היא  האחדות של אללה.

בשביל זה היה האיחוד הוא העיקר הראשון של הדת, ובגלל הייחוד נבראו כל הבריות כפי אמר אללה בקוראן הקדוש: " לא בראתי את בני האדם ואת השדים כדי יעבדוהו " ( סורת הרוחות : 56).

 

Related Articles with הקוראן מראה איך לייחד את אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day