הקמת ההבטחות

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב : "ריבונך ציווה כי לא תעבדו אחד מבלעדיו, ותגמולו חסד להוריכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך - שניהם יחדיו או רק אחד מהם- אל תגיד להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד" (סורת המע הלילי:23).

מסגולות האמאמנים המוצלחים, אללה ישתבח שמו אמר: " והאוטמים אוזנים מפני לזות שפתיים" (סורת המאמינים: 3).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן: " והשומרים נאמנה על פקדונות וחוזים" (סורת המאמינים:8).

אללה ישתבח שמו אמר גם כן בספר הנשגב: " לא יהיו מעשיכם טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב. המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום האחרון ובמלאכים ובספר ובנביאים, והמעניק מרכושו על אף היותו אהוב עליו, לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך בדרכים ולקבצן. ולשחרור עבדים: והמקיימים את התפילה והנותנים זכאת, ומקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם, והעומדים בעוז באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה, אמת בפיהם והם היראים." (סורת הפרה : 177)   

ובגלל חשיבות ההבטחה הזאת והחשיבות של קיומה, אללה הוציא מהכלל הכופרים המובטחים מאז ארבעה חודשים שאללה נתן שהות להם אצל המסגד הקדוש כאשר אמר , אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב: " חופשיים אתם אפוא לשוטט בארץ בבטחה ארבעה חודשים, ודעו כי לא תחמקו מאללה, וכי אללה ימיט קלון על הכופרים" (סורת התשובה :2).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב גם כן: " אבל לא למשתפים אשר ערכתם עמם חוזים בשבועה, ואשר לא החסירו דבר מהתחייבותם כלפיכם ולא סייעו ביד איש כנגדכם לאלה השלימו את חוזיהם עד שתימלא תקופתם, כי אללה אוהב את היראים" (סורת התשובה :4).  

על כן קורא יקר, יש לדעת כי ההבטחה לאנשים, היא באותו זמן הבטחה עם אללה, על כן עלינו לקיימה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מלאו את אשר התחייבתם לאללה בשבועה, ואל תפרו את השבועות לאחר שהתחייבתם לאללה בשבועה, ואל תפרו את השבועות לאחר שהתחייבתם חגיגית לקיימן" (סורת הדבורים:91).

Previous article Next article

Related Articles with הקמת ההבטחות

הידיעה אללהIt's a beautiful day