השוויון באיסלאם


Site Team

על כן יש להבין כי מקור בני האדם הוא אחד, והוא (אדם) עליו השלום, כפי הבהיר אללה ישתבח שמו. הוא אמר בקוראן: " ישוע נמשל אצל אללה לאדם, הוא ברא אותו מעפר ואמר לו היה והיה." (סורת בית עמרם:59).

אחר כך אללה עשה ממנו מקור להתרבות ולהפצה על פני כדור הארץ. אללה אומר בקוראן: " ומאותותיו שברא אותכם מעפר, ולאחר מכן הייתם לבני אדם ונפוצותם" (סורת הרומאים : 20).

 

על כן כל בני האדם מאב אחד ומאם יחידה, אין חסד לאחד מהם על השני. מזה מתברר גם כן כי כל בני האדם שנבראו ואשר ייבראו בעתיד הם ממקור אחד, תחילתם היתה תחת דת יחידה, ולשון יחידה, אולם כשהתרבו ונפוצו ברחבי הארץ חל שינוי בלשון, צבע, וגם באופי של חברה, אפילו באימונות וההלכות. לכן שלח אללה את הנביאים והשליחים כדי להחזירם למקור ולמעיין הראשון, שהוא עבודת אללה ללא שיתוף...

 

 

אללה ישתבח שמו, אומר: " כבר שלחנו לכל אומה שליח למען יקרא להם לעבוד את אללה, ולהתרחק מהאלילים, כמה מהם הנחה אללה, וכמה מהם נגזר עליהם לתעות. תתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים." (סורת הדבורה : 36).

האיסלאם אינו מתעניין בצורה של האנשים... על כך דיבר הנביא מוחמד עליו השלום: " אולי אדם בעל שער פרוע ומלוכלך, ופחות ערך אם  יישבע על אללה, אללה יגיב לו".

 

כי יש אנשים שמנצלים את ההבדל הזה שבין בני האדם בצבע, גזע ומין כדי להפיץ את מחשבותיהם אודות ההבדל השכבתי, בא האיסלאם כדי לסיים את זה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר את הסיבה להבדל בין בני האדם במין, בצבע, ובאופי, הוא אמר:
" אללה לקח מלוא חופן של עפר מכל הארץ, וברא את אדם ממנו, לכן נבראו בני אדם על פי חלק העפר שממנו נבראו, ולכן היה מהם השחור והלבן, הטוב והרע".  

Previous article Next article

Related Articles with השוויון באיסלאם

הידיעה אללהIt's a beautiful day