יראת אללה

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "לירא פן יעמוד למשפט ריבונו מוזמנים שני גנים" (סורת הרחמן:46).

אללה יתעלה אמר גם כן בקוראן הקדוש: " ואולם לכל הירא פן יעמוד למשפט ריבונו, והכובש את יצרו,* גן עדן יהא המסתור" (סורת המושכים:41-40).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב:" היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים" (סורת אלחג'ר:45).

יראת אללה ישתבח שמו ויתעלה היא  בתור המניע אשר מעודד את האדם המאמין לעשות את המעשים הטובים ולהתרחק מהמעשים האסורים. אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " היש דומה למשתחווה באדיקות ולעמוד בתפילה במשך הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו? אמור, האם ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים? רק נבוני הלב יזכרו." (סורת החבורות:9).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אלה אשר יראת ריבונם נוסכת חרדה בלבם,* והמאמינים באותות ריבונם,* ואינם מצרפים שותפים לריבונם,* והנותנים ככל יכולתם בלב חרד, ביודעם כי אל ריבונם עתידים הם לשוב,* כל אלה זריזים במעשים טובים וראשונים לעשותם". (סורת המאמינים:61-57).

המדענים הם אשר יראים את אללה ישתבח שמו ויתעלה יותר משאר האנשים, והם אלה שממהרים במעשים הטובים כיוון שהם ידעו את גדולתו של אללה יתעלה, והעונש של האנשים הסוררים בעולם הזה ובעולם הבא.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו". (סורת היוצר:28).

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית' של שבעת מיני אנשים שיהיו בצלו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים " גבר הוזמן על ידי אישה בעלת מעמד גבוה ויופי והוא אמר: "אני ירא את אללה ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

בן עבאס סיפר גם הוא כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " ישנם שני עינים שאללה הבטיח שלא ייענו בגיהנום, הם: עינים שבכו מיראת אללה, ועינים אשר שומרים על הבטחון למען אללה"

(מסופר על ידי את-תרמזי)

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "לירא פן יעמוד למשפט ריבונו מוזמנים שני גנים" (סורת הרחמן:46).

אללה יתעלה אמר גם כן בקוראן הקדוש: " ואולם לכל הירא פן יעמוד למשפט ריבונו, והכובש את יצרו,* גן עדן יהא המסתור" (סורת המושכים:41-40).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב:" היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים" (סורת אלחג'ר:45).

יראת אללה ישתבח שמו ויתעלה היא  בתור המניע אשר מעודד את האדם המאמין לעשות את המעשים הטובים ולהתרחק מהמעשים האסורים. אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " היש דומה למשתחווה באדיקות ולעמוד בתפילה במשך הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו? אמור, האם ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים? רק נבוני הלב יזכרו." (סורת החבורות:9).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אלה אשר יראת ריבונם נוסכת חרדה בלבם,* והמאמינים באותות ריבונם,* ואינם מצרפים שותפים לריבונם,* והנותנים ככל יכולתם בלב חרד, ביודעם כי אל ריבונם עתידים הם לשוב,* כל אלה זריזים במעשים טובים וראשונים לעשותם". (סורת המאמינים:61-57).

המדענים הם אשר יראים את אללה ישתבח שמו ויתעלה יותר משאר האנשים, והם אלה שממהרים במעשים הטובים כיוון שהם ידעו את גדולתו של אללה יתעלה, והעונש של האנשים הסוררים בעולם הזה ובעולם הבא.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו". (סורת היוצר:28).

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית' של שבעת מיני אנשים שיהיו בצלו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים " גבר הוזמן על ידי אישה בעלת מעמד גבוה ויופי והוא אמר: "אני ירא את אללה ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

בן עבאס סיפר גם הוא כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " ישנם שני עינים שאללה הבטיח שלא ייענו בגיהנום, הם: עינים שבכו מיראת אללה, ועינים אשר שומרים על הבטחון למען אללה"

(מסופר על ידי את-תרמזי)

Previous article Next article

Related Articles with יראת אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day