מעשים המועילים בעולם הזה ובעולם הבא

Site Team

הצדקה (הזכאת)

אללה ישתבח שמו, אומר בקוראן הקדוש: " הנותנים צדקה והנותנות צדקה והמלווים לאללה בעין יפה, יוכפל להם ושכר נכבד שמור למענם" (סורת הברזל : 18) 

גם הנביא מוחמד, עליו ברכה ושלום דיבר על הצדקה, הוא אמר: "הצדקה היא הוכחה".

(מסופר על ידי מוסלם)

 משמעות החדית' הזו, כי הצדקה היא הוכחה על טוהר האדם מקמצנות، וגם כן הוכחה על כך שהאדם מאמין כי אללה יגמול לו על כך, אללה יגמול לו בעולם הזה  בכך שירבה את פרנסתו, ויגמול לו בעולם הבא כשיכניס אותו לגן עדן.

הצדקה, תשמור על האדם מליפול בגיהנום בעולם הבא, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " שמרו על עצמכם מגיהנום, אפילו אם בחצי תָמָר".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "את מי יתן צדקה, אפילו אם תמר, אללה ישתבח שמו, מרבה ומגדל את צדקתו, כדי לגמול טוב לבעלה, כמו שאחד מכם מגדל את הסְיָח שלו עד שיגדל ויהי כמו ההר".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

האדם יחיה בעולם הבא בצל של צדקתו שישלם בעולם הזה, עד שיחליט אללה את גורלו, עוקבה בן עאמר ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כל איש יהיה בצל צדקתו עד שאללה ישפוט בין האנשים".

(מסופר על ידי אחמד )

הנותן צדקה, במסירות יהיה גם כן בצל כס המלכות של אללה, עם השבעה שאללה ישתבח שמו יפרוש את צלו עליהם, ביום שלא יהיה בו שום צל, מבלעדי צלו של אללה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיבר על שבעה סוגים של אנשים, שאללה יפרוש עליהם את צלו, ביום תחיית המתים, וזכר מהם: "האיש הנותן צדקה בסתר עד שידו השמאלה לא תדע מה נתנה ידו הימינה:".

אללה ישתבח שמו ויתעלה, הבהיר את החסד של השכר הגדול של הנותנים צדקה, הוא אומר בקוראן הקדוש: " המוציאים מרכושםלמען אללה נמשלו לגרעין שהצמיח שבע שיבולים, ובכל שיבולת מאה גרעינים. אללה יכפיל לאשר יחפוץ, ואללה רב אמצעים ויודע" (סורת הפרה : 261).

על כן, השכר הכי פחות הוא פי עשרה עד פי שבע מאות, אללה ירבה לו שוב ושוב.

המלאכים מתפללים למען הנותנים צדקה, אבו הוריירה סיפר כי הנביא עליו שלום וברכה אמר: " בכל יום, יורדים שני מלאכים משמים, אחד מהם יאמר: הוי אללה, תן לכל הנותן צדקה שכר טוב וגמול לו, ואחר אומר: הוי אללה השמיד את רכושו של כל קמצן".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם כן: "הצדקה אינה מפחיתה את ההון".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

הצדקה אינה אך ורק מכסף, אלא שהאיסלאם ידע כמה סוגים של צדקות. אנש בן מאלק סיפר, כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כל מוסלמי שיזרע עץ, כדי שיאכלו ממנו בני האדם, הציפורים, או הבהמות ייכתב לו צדקה על כך".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

סעיד בן אבי בורדה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, " על כל מוסלמי לשלם צדקה, הנוכחים שאלו: הוי נביא אללה, אם אין לנו ללת צדקה?

הנביא הגיב : אם כן, על האדם לחפש עבודה, כדי יוכל לתת צדקה!

האנשים שאלו עוד: אם לא נמצא עבודה, מה לעשות ?

הנביא הגיב: אז, עליו לעזור לנזקקים ?

שאלו עוד: אם לא ימצא, מה לעשות?

הנביא הגיב: עליו לעשות את הטוב ולהימנע מעשיית הרע, זה ייחשב כצדקה !

(מסופר על ידי מוסלם)

 

Previous article Next article

Related Articles with מעשים המועילים בעולם הזה ובעולם הבא

הידיעה אללהIt's a beautiful day