מעשים המועילים לפועלם עצמו בעולם הזה ובעלם הבא

Site Teamמעשים הקשורים לתפילה

הטהרה שלפני התפילה

הטהרה ( ההתרחצות) שלפני התפילה מנקה את הגוף ומטהרת את הנפש מכל החטאים.  אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " בהיות המוסלמי מתרחץ לתפילה, כשהוא רוחץ את פניו, אז כל חטא אשר עשה בעיניו יוצא מהפנים שלו עם המים או עם הטיפה האחרונה של המים, וכשהוא רוחץ את ידיו, אז כל חטא שביצע בידיו יימחק מהידיים שלו על ידי המים, או עם הטיפה האחרונה של המים, וכשהוא רוחץ את רגליו, אז כל חטא שרגליו הלכו אליו יוצא עם המים, או עם הטיפה האחרונה של המים עד שיצא נקי מכל החטאים".

עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה סיפר כי שליחו של אללה עליו בירכה ושלום אמר: "מי שמתרחץ למען הטהרה שלפני התפילה בצורה מושלמת ולאחר מכן הולך לקיים את התפילה במסגד, אללה ימחק את כל חטאיו".

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על שיטת הטהרה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את פניכם ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים. ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה."  (סורת השולחן:6).

עות'מאן בן עפאן סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמטיב את הטהרה שלפני התפילה, החטאים שלו יוצאים מבין הצפרונים שלו".

לפי ההלכה של האיסלאם, התפילה ללא טהרה נחשבת למבוטלת, ובמקרה שאין מים או אי אפשר להשתמש במים, האדם יכול להיטהר בעפר או בּחול לפני התפילה.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלומו אמר: " אללה לא מקבל את התפילה ללא טהרה". 

הנביא מוחמד עליו השלום הורה למאמינים להטיב את הטהרה לתפילה. עבד אללה בן עמרו בן אל-עאס אמר: " לפעם נסענו עם הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, הוא איחר בדרך . וכשעמד זמן התפילה לעבור הוא הגיע וראה אותנו רוחצים את רגלינו במהירות כדי להספיק להתפלל לפני שיעבור הזמן . הוא אמר : אוי לעקבים מאש גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום! אוי לעקבים מאש גיהינום!". משמע החדית' שהם לא הטיבו לרחוץ את רגליהם והוא מזהיר אותם מפני שזה יגרום להם להיחשף לאש גיהינום ביום הדין.

Next article

Related Articles with מעשים המועילים לפועלם עצמו בעולם הזה ובעלם הבא

הידיעה אללהIt's a beautiful day