תפילת אד-דוחה ( صلاة الضحى )

Site Teamזייד בן אלארקם סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ראה אנשים מתפללים את תפילת אד-דוחה ( صلاة الضحى ) התפילה שלפני הצהריים, אז הנביא עליו ברכה ושלום אמר " התפילה של החסידים היא התפילה שהם מתפללים כשאר השמש עולה בשמיים " הוא התכוון לתזמן של תפילת אד-דוחה.

( מסופר על ידי מוסלם)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחברו אבו הורירה שירצהו אללה לשמור על התפילה שלפני הצהריים, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום המליץ לו לשמור על שלושה דברים ,אחד מהם לשמור על התפילה שלפני הצוהריים.

(אלגאמע א-צחיח)

אנחנו יכולים להבחין בחשיבותה של הסונה באמצע ההירהור בחדית' הבא: אבו זר אלע'פרי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כל אחד מכם צריך לעשות מעשה צדקה בכל בוקר על כל אבר וחלק מהגוף שלו, אמירת "אללה אכבר" היא צדקה, וכל שבח לאללה יתעלה הוא צדקה, וכל הגייה שאין אלוה מבלעדי אללה היא צדקה, , ציווי לנהוג בדרך ארץ ואיסור את המגונה היא צדקה, והתגמול הגדול ביותר מכל זה היא שתי הרכיעות של תפילת לפני הצוהריים (אד-דוחה)".  

( מסופר על ידי מוסלם)

 

קורא יקר, תאר לעצמך שאתה חייב לעשות צדקה לכל עצם בגוף שלך שמכיל 360 עצמות וייתכן שאתה לא תהיה מסוגל  לעשות את זה, אללה יתעלה בעל הרחמים הרשה לנו להתפלל את התפילה שלפני הצהרים במקום כל הצדקות האלה .

Previous article Next article

Related Articles with תפילת אד-דוחה ( صلاة الضحى )

הידיעה אללהIt's a beautiful day