תפילת הכניסה לבית


Site Team

אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הוי אללה, אנו מתפללים לך שאללה שתשמור עלינו בכניסתנו וביציאתנו, בשם אללה נכנסנו ובשם אללה יצאנו וסמכנו על אללה".

(מסופר על ידי אבו דווד)

גאבר בן עבד אללה ירציהם אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם האדם זוכר את שמו של אללה כשהוא נכנס לביתו וכשהוא אוכל, השטן יגיד לעצמו אינני יכול להישאר ולאכול פה. ואם האדם כשנכנס לביתו לא זכר את שמו של אללה השטן יאמור: אני יכול להישאר פה ואם לא זכר את אללה כשיאכול אמר השטן אני יכול להישאר ולאכול פה ".

אנחנו חייבים לשמור על עצמנו על ידי זכירת שמו אללה ולהתפלל כשניכנס לבתים שלנו.

Previous article Next article

Related Articles with תפילת הכניסה לבית

 • מהו האסלאם?

  Site Team

  אסלאם הוא להיכנע לאללה על ידי להיות כפי מה שהוא ביקש להיות, מעבדות, ולא לשתף אתו מישהו אחר, ולציית להוראות שלו,

  01/02/2014 1815
 • איך מתפללים תפילת התחנונים

  Site Team

  להתפלל שתי רכעות. ויקרא ברכעה הראשנוה אחרי סורת הפתיחה את סורת "הכופרים". וברכעה השנייה שיקרא אחרית סורת הפתיחה

  07/04/2014 1570
 • התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

  Site Team

  שתי רכיעות לפני תפילת השחר, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "שני רכיעות לפני

  02/10/2013 1804
הידיעה אללהIt's a beautiful day