האם יתייחס אללה לכל האנשים בצדק ?


Yousef Estes

האם  יתייחס אללה  לכל האנשים בצדק?

כן בוודאי, אללה מתיחס תמיד לכל האנשים בצדק ויושר, קרא בתשומת לב את הפסוקים הללו מהקוראן הקדוש דווקא על בעלי הספר "היהודים והנוצרים" :

"אלה אותות אללה אשר נקרא בפניך למען תתגלה האמת * אללה אינו חפץ לגרום עוול לשוכני העולמים , לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ, ואל אללה יושבו הדברים * אתם הטובים שבאומות שניתנה לאנשים מעולם, מצווים לנהוג  בדרך ארץ ואוסרים את המגינה ומאמינים באללה " ( סורת בית עמרם : 108 – 110 ) . מי שמאמין באללה היחיד שאין לו שותף ועושה את הטובות ככל יוכלתו ומאמין באחרון הנביאים מוחמד עליו ברכה ושלם שנשלח על ידי אללה, ויהיה מוסלמי, זאת אומרת הכניעה לרצונו  של אללה ולפיכך הוא נכנע בגזרתו וחוכמתו של אללה יתגדל ויתהלל השופט בכל העניינים.

האם אללה מתייחס ליהודים ונוצרים כמו המוסלמים ?

אולי שיש כמה אנשים שואלים האם בעלי הספר (היהודים והנוצרים) שחיים היום נחשבים "מושעים" או לא?

למעשה  היהודים והנוצרים המאמינים באללה האלוה האחד ומשתדלים לציית להוראותיו והאמינו בשליחות ששלח עם שליחיו כמו (אברהם, משה, ישוע ומחמד ) אשר נזכרו בקוראן הקדוש פעמים רבות, אללה אומר בקוראן הקדוש : "צוו ואולם לא ישוו זה לזה, בין בעלי הספר ישנה אומה של תמימי דרך הקוראים את אותות אללה במשך הלילה ומשתחווים, הם מאמינים באללה וביום האחרון ומצווים לנהוג בדרך הארץ ואוסרים את המגונה וזריזים במעשים טובים, כל אלה בישרים הם, כל טוב אשר יעשו, לא יוכחש כי עשוהו, ואללה יודע מי הם היראים " ( סורת בית עמרם  115-113 ) .

נמשיך להתבונן במה שאמר אללה –יתעלה- על הכופרים בקוראן הקדוש : " אשר יכפרו  וימותו בעודם כופרים, דבר לא יתקבל מאיש מהם גם אם יציעו את מלוא כל הארץ זהב ובלבד שיפחדו עצמם, לכל אלה צפוי עונש כבד, ולא יקום להם עוזר" ( סורת בית עמרם : 91 ) .

זאת אומרת כי כל אדם ימות בעודו כופר, לעולם אללה לא מקבל ממנו כל טוב, ואם הוציא מלוא הארץ זהב על מה שהוא חושב למעשה טוב, הנביא עליו בירכת אללה ושלום נשאל על עבד אללה בן גדעאן שהיה מכבד את האורח ומשחרר את האסירים ומגיש את המזון לאנשים, הנביא נשאל אם זה עוזר לו?

הוא ענה : לא !! מכוון שלא אמר לעולם אללה סלח לי על חטאי ביום הדין.

השליח מוחמד עליו בירכה ושלום אמר : " אני נשבע באללה אין אדם ששומע בי מאומה זו, יהודי או נוצרי וימות בהיותו לא מאמין בשליחות שלי אלא היה גורלו גיהנום "

אללה יתבח שמו אמר בקוראן כי הוא "הטוב שבשופטים" ובוודאי שגזר הדין הסופי על כל אחד מאותנו תלוי בידו של אללה .

Previous article Next article

Related Articles with האם יתייחס אללה לכל האנשים בצדק ?

 • מי הוא השליח של האיסלאם?

  Site Team

  הנביא מוחמד בן עבדאללה עבדו של אללה ואחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מוחמד אינו אב לאיש

  12/05/2014 2573
 • אללה השווה בין כל האנשים

  Site Team

  כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או

  08/05/2013 2473
 • הצורך לשליחים

  Site Team

  באמצעות עדויות היסטוריות, אנו יודעים כי בתחילת הבריאה כל האנושות החלה כאומה אחת, האנישם התגוררו באזור אחד. אבל

  24/08/2014 2603
הידיעה אללהIt's a beautiful day